آماری عجیب در مورد انسانها بشر پرحرفترین موجود روی زمین است محققان میانگین سن بشررا 70سال گرفته اند که دراین مدت 13سال حرف می زند 6سال غذا می خورد و23سال می خوابد،هر فرددرعمرخود1250برابروزنش غذا می خورددر24ساعت 1000لیتر هوا تنفس میکند وقلبش در هر دقیقه 80تا100بار می زند با این شرایط قلب انسان درطول زندگی دومیلیاردو58میلیون باربدون وقفه می زند انسان تنها موجودی است که روی دوپا راه میرود ودرروز بطور متوسط 20هزار قدم برمی دارد یعنی 7میلیون قدم درسال و500میلیون قدم در70سال و500هزار کیلومترراه.و9بار دور کره زمین .بدن انسان به وسیله پوست محافظت میشود که در هر ساعت 30میلیون میکروب روی ان می نشیند که 29میلیون ان کشته می شود پس از دو ساعت از این 30میلیون 7هزارتای ان باقی می ماند .انسان می تواند 52روز تنها با خوردن اب زنده بماند .حساس ترین عضو بدن چشم است که می تواند 10هزار رنگ را تشخیص دهد وبالاخره اینکه نوزادان تا 8ماهگی دنیارا سیاه وسفید می بینند

   + روح اله قاسمزاده - ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱

ایمنی برق

www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
١
موضوع : ایمنی برق
مقدمه:
حوادث ناشی از برق : این حوادث نسبت به سایر حوادث از تعداد کمتری برخوردار است اما
ریسک بالایی دارد.
تعداد کم ولی شدت زیاد => ریسک بالا
خطر برق گرفتگی بر خلاف بسیاری از خطرات آشکار نیست.
یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش شدت ، استفاده از ولتاژهایی است که منجر به حوادث
۵٠ ولت می باشد . (IEC ) فوتی نگردد که از طرف
بیشترین حوادث مربوط به سیستم های جریان متناوب با ولتاژ ١٢۵ تا ۶۵٠ ولت است .
افراد مواجهه شده با برق گرفتگی را به دو دسته تقسیم می کنند .
١) ماهر
٢) غیر ماهر
مروری بر اصول یا مقدمات برق :
جریان الکتریکی : از حرکت الکترون ها بوجود می آید که حرکت الکترون از قطب منفی به
مثبت و جهت جریان از قطب مثبت به منفی می باشد .
حرکت الکترون ها ناشی از اختلاف ولتاژ یا سطح الکتریکی در یک رسانا می باشد .
آمپر : یک آمپر برابر است با شدت جریان الکتریکی که هنگام عبور از محلول نیترات نقره در
٠ گرم نقره را از محلول آزاد می کند . / هر ثانیه ٠٠١٨
مقاومت : هر جسم مادی در برابر حرکت الکترون از خود مقاومت نشان می دهد و واحد آن اهم
است .
Cm ١٠۶/ ١ و طول ٣ mm اهم : مقاومت الکتریکی مفتولی است از جنس جیوه به سطح مقطع ٢
V = I * R
منابع الکتریکی بر حسب جریان به دو دسته تقسیم می شوند :
Direct Current Power Supply : (D.C) ١) مستقیم
Alterntive Current Power Supply : (A.C) ٢) غیر مستقیم
خود القائی : در اطراف هر رسانا که جریان برق را از خود عبور می دهد یک میدان مغناطیستی
بوجود می آورد .
میدان مغناطیستی متناوب توانائی ایجاد جریان الکتریکی در رسانایی اطراف خود را دارد که
جهت این جریان خلاف جریان اولیه است و به آن جریان متناوب خود القائی می گویند .
به مقاومت جریان متناوب خود القائی راکتانس می گویند و واحد آن اهم است.
و مقاومت خود (Resistance) یک مدار شامل مقاومت اصلی (Ampedance) مقاومت کلی
است . (Reactance) القائی
Z = R٢ + X٢
شدت جریان موثر : در جریان متناوب برابر است با شدت جریان پیوسته ای که در یک مقاومت
Ie = In / الکتریکی معین در هر پریود به یک میزان گرما تولید کند و برابر است با ٢
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
٢
اختلاف پتانسیل موثر : اختلاف پتانسیلی است که به طور مستقیم به وسیله ولت سنج اندازه گیری
Ve = Vm / می شود . ٢
ممکن است برای سهولت در محاسبات از راه های زیر استفاده شود :
کانداکتنس رزیتانس (Conductance) MHO (G = ١/R)
سوسپتانس راکتانس (Suspetance) MHO (B = ١/X)
ادمپتانس امپدانس (Admitance) MHO (Y = ١/Z)
منابع جریان سه فاز متناوب : در صورتی که سه منبع ولتاژ متناوب مشابه به نحوی عمل نمایند
که ولتاژ هر یک نسبت به دیگری در فاصله زمانی معین و ثابتی از صفر شروع به رشد نماید آن
سیستم را سه فاز می گویند.
U = ٣ U سیستم سه فاز ستاره ای : ٠
U٠ = ٢٢٠ V در کشور ما
سیستم سه فاز مثلث (دلتا) :
در ولتاژهای بالا که امکان استفاده از سیستم ستاره ای وجود ندارد از این سیستم استفاده می شود .
تقسیم بندی تاسیسات از نظر ولتاژ :
١) ولتاژ خیلی ضعیف : تا ۵٠ ولت جریان مستقیم
تا ٢۴ ولت متناوب بین زمین و فاز
تا ۴٢ ولت متناوب بین ٢ فاز
٢) ولتاژ ضعیف : جریان مستقیم تا ۶٠٠ ولت
ولتاژ متناوب بین فاز و زمین تا ٢۵٠ ولت
بین دو فاز هادی و هادی خنثی تا ۴٣٣ ولت
٣) ولتاژ قوی : جریان مستقیم از ۶٠٠ تا ۶٠٠٠٠
ولتاژ متناوب بین فاز و زمین ٢۵٠ تا ٣٣٠٠٠
بین دو فاز ۴٣٣ تا ۵٧٠٠٠
۴) ولتاژ خیلی قوی : جریان مستقیم بیش از ۶٠٠٠٠
جریان متناوب بین فاز و زمین بیش از ٣٣٠٠٠
بین دو فاز بیش از ۵٧٠٠٠
شرایط کلی برق گرفتگی :
برای بروز برق گرفتگی ٣ عامل نیاز است :
جریان برق (a : ١) سیستم برق
هادی ها (b
عایق ها (c
٢) محیط زیست : کلیه عوامل مادی در اطراف ما و سیستم برق وجود دارد .در محیط زیست
مادی بودن یعنی اینکه زمین به شبکه متصل است و جزئی از مدار می باشد .
٣) موجود زنده : تقریباً می توان گفت علت اصلی بوجود آمدن سیستم های ایمنی برق می باشد
.برق گرفتگی زمانی رخ می دهد که موجود زنده در مسیر جریان و به عنوان مصرف کننده قرار
گیرد.
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
٣
• عواملی مانند رطوبت و دما می توانند در شدت برق گرفتگی تاثیر داشته باشند .
محیط ها را به ۴ دسته تقسیم می کنند :
١) محیط نمناک
٢) محیط مرطوب
٣) محیط گرم نمدار
۴) محیط خشک و عادی
انواع برق گرفتگی :
١) تماس مستقیم
٢) تماس غیر مستقیم
مخاطرات الکتریکی را به دو دسته تقسیم می کنند :
١) خطرات اولیه : مانند آتش سوزی ، شوک الکتریکی ، کوفتگی و گرما
٢) خطرات ثانویه : انداختن ابزار از بلندی ، سقوط و پرتاب
مهمترین عوامل آتش سوزی ناشی از اتصال کوتاه :
اضافه حرارت کابل ها و تجهیزات الکتریکی ناشی از اضافه بار هادی : Over Load (١
حرارت ناشی از شل بودن اتصالات مدار الکتریکی : Loose Conection (٢
جریانات ناشی از ایزولاسیون نامناسب و ضعیف : Earth Leakage (٣
حرارت ناشی از اضافه جریان حاصل از اتصال کوتاه در مدار : Short Circuit (۴
۵) بالا رفتن دمای مواد قابل اشتعال که در نزدیکی تجهیزات الکتریکی قرار دارد .
۶) روشن شدن مواد قابل اشتعال بوسیله قوس یا جریان الکتریکی
خطرات گرما :
١) ناشی از گرمای مطلوب
٢) ناشی از گرمای نا مطلوب
W = RI٢ * t : مقدار گرمای بوجود آمده برابر است با
سوختگی ناشی از برق را می توان به دو گروه تقسیم کرد :
١) سوختگی ژول
٢) سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
شوک الکتریکی :
یک تحریک ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن در اثر عبور جریان الکتریکی می باشد .
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
۴
عوارض مهم شوک الکتریکی :
انقباض ماهیچه ها ، خفگی ، فیبریلاسیون قلب ، سوختگی و از بین رفتن بافت ها
موارد ایجاد شدن شوک الکتریکی :
١) تماس با هر دو سیم
٢) تماس با سیم فاز مدار برق دار و زمین
٣) تماس با سیم نول در شرایط عدم تعادل با فازها
۴) تماس با بدنه هادی در صورت اتصال به بدنه
۵) تخلیه الکتریکی بار ذخیره شده
۶) ایجاد اختلاف پتانسیل بین دو پا
٧) الکتریسیته ساکن
٨) رعد و برق
عوامل موثر در شدت الکتریکی :
١) ولتاژ
٢) شدت جریان
٣) مقاومت بدن انسان
۴) مسیر عبور جریان
۵) سطح تماس
۶) مدت زمان عبور جریان از بدن
٧) فرکانس برق
٨) سایر عوامل
ولتاژ :
الف ) فشار الکتریکی خیلی ضعیف
ب ) فشار الکتریکی ضعیف
ج ) فشار الکتریکی قوی
د ) فشار الکتریکی خیلی قوی
۵٠ و در V ۵٠ در شرایط عادی و خشک برابر Hz در انگلیس حداکثر ولتاژ مجاز در فرکانس
٢۵ برای جریان متناوب است. V ۶۵ در جریان مستقیم و V آلمان
شرح احساس فیزیولوژیکی ولتاژ
١٢ – حداقل آستانه احساس ١٠
حداقل آستانه درد ١۵
حداقل آستانه درد شدید ٢٠
٢۵- حداقل ولتاژ نگهدارنده ٢٠
۵٠- حداقل ولتاژ کشنده ۴٠
٢٠٠- محدوده ولتاژ برای فیبریلاسیون ۵٠
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
۵
شدت جریان الکتریکی :
عامل اصلی برای شوک و مرگ انسان می باشد که مقدار مجاز آن بستگی به مقاومت بدن و مقدار
فشار الکتریکی سیستم دارد.
در انگلیس مقدار مجاز در فرکانس های ۵٠ تا ۶٠ هرتز ١٠ میلی آمپر می باشد.
مقدار جریان متناوبی که باعث مرگ می شود ٢۵ میلی آمپر و در جریان مستقیم ۵٠ میلی آمپر
است.
مقاومت پوست :
بدن انسان در هر قسمت دارای مقاومتی متفاوت است ، مثلاً غضروف ما نسبت به عضلات و
خون مقاومت بیشتری دارد.
بزرگترین مقاومت بدن متعلق به لایه اول پوست (بشیره) می باشد که فاقد عصب و رگ های
٠ میلی متر /٠۵-٠/ خونی است که آن را لایه شاخی پوست هم می گویند .که ضخامتی در حدود ٢
دارد .
پوست خشک و سالم بین ١٠ تا ١٠٠ کیلو اهم مقاومت دارد .
در صورتیکه بشره پوست را در نظر نگیریم مقاومت پوست تا ۶٠٠ اهم تنزل می کند.
عوامل موثر در مقاومت پوست :
١) وضعیت پوست : خشکی ، ناسالمی
٢) سطح پوست و استحکام اتصالات
٣) اختلاف پتانسیل
۴) زمان عبور جریان
• در فشار الکتریکی ١٠ تا ٣٠ ولت لایه شاخی پوست در پوست های نازک سوراخ می
شود.
• در فشار الکتریکی ٢۵٠ ولت مقاومت پوست تقریباً مانند پوست بدون لایه شاخی می
باشد.
نوع جریان :
جریان متناوب خطرناک تر از جریان مستقیم است چون به دلیل وجود فرکانس سبب انقباض
ماهیچه ها ، فیبریلاسیون قلب و حالت خفگی می شود.
در جریان مستقیم علت مرگ معمولاً ناشی از سوختگی های شدید ، تجزیه خون و مسمومیت می
باشد .
حداکثر جریان مجاز برای مردان با توجه به فیبریلاسیون قلب از رابطه زیر بدست می آید :
I = ١١۶ / t
فیبریلاسیون در بطن ها بسیار مهم تر از دهلیز ها می باشد .
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
۶
مسیر عبور جریان و سطح تماس :
کوتاهترین مسیر بین نقطه ای که جریان وارد بدن می شود تا نقطه ای که می خواهد از بدن خارج
شود را مسیر جریان می گویند .
خطرناک ترین مسیر ، مسیری است که از قفسه سینه عبور می کند ، یعنی جایی که شش و قلب
وجود دارد . در صورتیکه جریان از دست راست وارد و از دست چپ خارج شود .
هر چه قدر سطح تماس با هادی برق بیشتر باشد شدت برق گرفتگی بیشتر است .
مدت زمان عبور جریان برق :
هر چه قدر بیشتر باشد شدت برق گرفتگی نیز بیشتر است .
جریانی در حدود ١٠٠ میلی آمپر و به مدت ٣ ثانیه باعث از کار افتادن قلب و قطع تنفس می شود
٠ ثانیه تحمل نماید . / انسان قادر است در شرایطی خاص ٢٨٠ ولت را در ٠٣
اثر فرکانس برق :
فرکانس ۵٠ تا ۶٠ هرتز تقریباً خطرناکترین فرکانس می باشد .
در فرکانس های بالاتر عصب نمی تواند پاسخی به جریان بدهد ، از طرفی از فرکانس های بالاتر
از ۵٠ هرتز جریان از سطح بدن عبور می کند .
جریان بیش از ١ میلی آمپر قابل تشخیص می باشد در حالی که در فرکانس Hz در فرکانس ۵٠
های ١٠٠ کیلو هرتز جریان کمتر از ١٠٠ میلی آمپر قابل تشخیص نیست .
کوفتگی های الکتریکی :
جزء صدمات خارجی می باشد که عمده ترین آن ها سوختگی و الکترومتالیزاسیون می باشد .
علائم جریان :
ظهور این علائم بر خلاف سوختگی ملزم به تاثیر حرارتی جریان نمی باشد .
علائم جریان در بیشتر موارد به صورت آماس دایره ای یا بیضی شکل با نوار سفید و یا
خاکستری رنگ احاطه گردیده که پوست در محل آسیبدگی سفت شده و به شکل میخچه در می آید
و رنگ آن زرد یا خاکستری است .
شاید مهمترین علامت علائم جریان نداشتن درد چه در هنگام برق گرفتگی و چه بعد از آن است
ولی عوارض بسیار شدیدی در پی دارد. در خصوص دست ها ممکن است هیچ دردی احساس
نشود ولی برای زنده ماندن فرد مجبور به قطع آن می شوند
الکترومتالیزاسیون :
قرار گرفتن ذرات فلز ذوب شده یا تبخیر شده بر روی سطح پوست را گویند .
فرد در این حالت وجود جسم خارجی را بر روی پوست خود حس می کند و محل سفت وناهموار
می شود .
خطرات الکتریسیته ساکن :
خطر اصلی ناشی از جمع شدن الکتریسیته ساکن ایجاد جرقه ای باردار در زمان تخلیه کنترل
نشده در فضای قابل اشتعال می باشد .
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
٧
برای اینکه الکتریسیته ساکن موجب اشتعال مواد قابل احتراق شود سه شرط لازم است :
١) عامل بوجود آورندۀ الکتریسیته ساکن
٢) تجمع الکتریسیته ساکن
٣) تماس جرقه با مواد قابل اشتعال
برای جلوگیری از تجمع الکتریسیته ساکن ٣ روش وجود دارد :
١) هم بندی و اتصال به زمین :
در این روش دو جسم هادی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به زمین متصل می نمائیم به
طوری که بدنه های آن را بوسیله یک سیستم هادی که آن را سیم هم بندی می نامند به یکدیگر
متصل می نمایند و سپس به زمین متصل می گردد .
قابل ذکر است که هادی هم بندی و سیم اتصال زمین دارای استحکام و مقاومت در برابر خوردگی
و قابلیت ارتجاعی می باشد.
برای اتصال دائم باید از لحیم و برای اتصال موقت از لامپ یا بست استفاده می شود .
٢) مرطوب سازی :
بارهای الکتریکی معمولاً بر روی اجسام خشک بیشتر از اجسام مرطوب جمع می شوند .
مقدار مطلوب رطوبت برای جلوگیری از تجمع بار الکتریکی ۶٠ تا ٧٠ در صد می باشد،
رطوبت کمتر از ٣٠ % باعث افزایش تجمع الکتریسیته ساکن می شود .
٣) یونیزاسیون :
برای خارج شدن الکتریسیته ساکن به صورت مصنوعی از این روش استفاده می شود ، ٣ روش
وجود دارد که عبارتند از :
الف) جاروک
ب) خنثی کننده های الکتریکی
ج) مواد رادیو اکتیو
حفاظت الکتریکی :
کلیه اقداماتی است که باید در تاسیسات الکتریکی به عمل آید تا خطر ناشی از برق باعث صدمه
زدن به اشخاص و دستگاه ها نگردد .
برق گرفتگی در انسان ممکن است به دو صورت می باشد :
١) مستقیم
٢)غیر مستقیم
روش های حفاظتی در برابر برق گرفتگی :
عایق بندی قسمت های برق دار (a
محصور کردن تجهیزات (b
استقرار در خارج از دسترس (c
- برای عایق بندی نباید از لاک و رنگ و چیزهای مشابه استفاده نمود.
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
٨
٢ متر / - به طور کلی دو نقطه را هنگامی در دسترس می نامند که فاصله آن ها با یکدیگر از ۵
تجاوز نکند .
: FI کلید جریان نشتی به زمین یا کلید
این کلید بوسیله مقایسه جریان هایی که از فاز نول عبور می کند عمل می کند.
اکثراً برای جریانات کوچک که می توانند باعث آتش سوزی شود ایجاد می گردد ، مگر در
مواقعی که فرد از قسمتی که متصل به زمین است دچار شوک گردد .
٠ ثانیه سیستم برق قطع می شود . / این است که ظرف مدت ٢ FI مهمترین مزیت کلیدهای
حفاظت در برابر برق گرفتگی غیر مستقیم :
الف ) قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال به زمین :
اکثر شوک های الکتریکی وقتی رخ می دهد که شخص با زمین تماس پیدا کند و قسمتی را که
برق دار است لمس نماید اگر بدنۀ وسایل الکتریکی در دسترس به طور مناسب به زمین متصل
شده باشند خطر برق گرفتگی وجود ندارد.
در این روش به محض انتقال فاز به بدنه باید وسیله حفاظتی جریان برق دستگاه را در مدت زمانی
کوتاه قطع کند .
ب) حفاظت توسط سیم زمین (ارت) :
وقتی به واسطه اتصال ، جریانی در دستگاه بوجود می آید این جریان توسط سیم ارت به زمین و
سپس به ترانسفورماتور شبکه توزیع فرستاده می شود تا جریان را قطع نکند این جریان را
اصطلاحاً جریان قطع می گویند.
مقدار جریان قطع را از رابطه زیر بدست می آورند :
Ia = K * In
جریان نامی فیوز In
بستگی به نوع فیوز دارد K
برای قطع شدن فیوز رابطه ای بین مقاومت زمین و جریان قطع وجود دارد :
برای فیوز های ۶۵ آمپر Rs < ۶۵ / Ia
برای فیوز های ۵٠ آمپر Rs < ۵٠ / Ia
ارت کردن می تواند بوسیلۀ لولۀ آب ، نوار ،لوله و صفحه نیز بوجود آید .
مقاومت محدودۀ زمین ارتباطی به جنس الکترود ندارد بلکه با تماس طول هسته با زمین نسبت
عکس و با مقاومت هدایت الکتریکی خاک نسبت مستقیم دارد .
زمین مرطوب دارای مقاومت کمتری نسبت به آب است .
www.hooban.blogfa.com
HSE Weblog
www.hooban.blogfa.com
٩
انواع فیوزها :
١) فیوزهای حرارتی
٢) فیوزهای حرارتی بی متال
٣) فیوزهای مغناطیستی
NH ۴) فیوزهای توان بالا یا
HH ۵) فیوزهای فشار قوی یا
در فیوزهای حرارتی ذرات کوارتز به منظور خنک کنندگی وجود دارد . 􀀹
یک پولک در فیوزهای حرارتی قرار دارد که رنگ آن نشان دهندۀ جریان اسمی فیوز 􀀹
است که اگر به بیرون پرتاب شود نشان دهندۀ سوخته بودن قیوز است .
فیوزهای مینیاتوری و فیوزهای آلفا از دسته فیوزهای مغناطیستی هستند . 􀀹
معمولاً برای حفاظت در مقابل جریان زیاد و بار اضافی فیوزهای بی متال و 􀀹
مغناطیس را با هم به کار می برند .
از فیوزهای فشار قوی معمولاً در جائی استفاده می شود که قدرت اتصال کوتاه آن از 􀀹
۴٠٠ مگا ولت آمپر تجاوز نکند .
در داخل ساختمان فیوزهای فشار قوی نیز از کوارتز استفاده شده است. 􀀹
می گویند . Catout در صنعت به فیوزهای فشار قوی 􀀹

   + روح اله قاسمزاده - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱

راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

راهنمای ایمنی کار بامواد شیمیایی Chemical Safety


مقدمه :
استفاده از موادشیمیائی خطرناک در تمامی آزمایشگاهها باید مطابق با اصول استاندارد ادارة ایمنی وسلامت شغلی
[occupational safety and Health Administration(OSHA)]
باشد.
برای اجرای این استاندارد باید تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیایی (CHP) نوشته شود. این تدابیر باید سلامتی افرادی را که در آزمایشگاه با مواد شیمیائیخطرناک کار میکنند تأمین کند.
این بخش ازدستورالعمل راهنمای ایمنی در آزمایشگاه، شامل تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیائی (CHP) است و این تدابیر به شکل بارزی می تواند در مواقع ضروری ازسرایت مواد شیمیایی خطرناک به بدن جلوگیری کند.
علاوهبر دستورالعمل های اجرایی استانداردی که در سایت قرارداده شده، لازم است برای سایرموارد خطرساز(اعم از شیمیایی، فیزیکی و غیره ) نیز این دستورالعمل ها آمادهشود.
بنابراین باید مواد شیمیایی خطرناک وسایر موارد مخاطره آمیز توسط مسئول هر آزمایشگاه مشخص شده و با همکاری واحد ایمنی؛سلامت و محیط پزوهشکده اقدام به تهیه دستورالعملاجرایی استاندارد شود.

 

مسئولیت ها در برابر محافظتاز مواد شیمیایی

 

مسئولیت رئیس بخش


اطمینان از وجود تمام امکانات لازم برای ایمنی در برابر مواد شیمیایی دربخش مربوط به خود
دستور تهیه کردن دستورالعمل محافظت در برابر مواد شیمیایی (CHP) متناسب با نیاز آزمایشگاه مربوطه


مسئولیت ناظر (سرپرست)


تهیه و تکمیل دستورالعمل محافظت در برابر مواد شیمیایی (CHP)، مخصوص بهآزمایشگاه مربوط به خود
آموزش کارکنان و تازه واردین به آزمایشگاه به منظورچگونگی یافتن و استفاده از MSDS (برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی)
تهیه MSDS مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه برای استفاده داخلی
مطلع کردن تازه واردیناز مواد شیمیایی خطرناک موجود در آزمایشگاه
تهیه دستورالعمل چگونگی استفادهکردن از مواد شیمیایی بسیار خطرناک
هماهنگی به منظور انجام آزمایشات طبی،کنترل میزان تماس با مواد شیمیایی و ...
هماهنگی فوری برای اقدام به موقع درموارد اورژانس، یا ریختن مواد شیمیایی، جراحت و آسیب بدنی یا سرایت سریع وسیع موادشیمیایی
تهیه MSDS برای همه موارد شیمیایی خطرناک موجود در آزمایشگاه بهمنظور استفاده تمامی کارکنانی که با این مواد سر وکار دارند. در صورت لزوم اطلاعاتاین مواد باید به روز شود.


مسئولیت کارکنان و دانشجویان


آگاهی از مقررات و اجرای استانداردهای مربوط به محافظت در برابر موادشیمیایی (CHP)
گزارش دادن حوادث، یا احتمال سرایت مواد شیمیایی، و یا هروضعیت خطرناک دیگر به سرپرست آزمایشگاه


مسئولیت واحد ایمنی و سلامت


بازبینی و مرور دستورالعملهای استاندارد محافظت در برابر مواد شیمیاییبه طور سالانه 

توسعه و تکمیل راهنمای ایمنی شیمیایی، تجدیدنظر در راهنمای ایمنی آزمایشگاهو اطلاعات موجود در سایت برای آموزش کارکنان آزمایشگاه .
ارزیابی میزان سرایتیک ماده شیمیایی و پیش بینی روش های جلوگیری ازسرایت آن.
راهنمایی در مواقعاضطراری به منظور جمع آوری مواد شیمیایی که ریخته است.
تحقیق و رسیدگی بهحوادث آزمایشگاهی.
نگهداری اطلاعات و اسنادی که بیانگر تماس کارکنان با موادشیمیایی بوده است.
تهیه و نگهداری لیست مواد شیمیایی که نیازمند اقداماتکنترلی بیشتری است.
بازرسی دوره ای آزمایشگاهها به منظور بررسی مسائل ایمنیآنها.

برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ‹‹MSDS››

 

ادارة ایمنی و سلامت شغلی‹‹OSHA›› لازم دانسته است که تمام سازندگان،بازرگانان عمده فروش، و توزیع کنندگان مواد شیمیایی برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ‹‹MSDS›› برای موادی که تولید می کنند یا می فروشند تهیه کنند. OSHAهمچنین لازمدانسته که کارفرمایان یک کپی از MSDS مواد شیمیایی خطرناک تهیه و در مکانی که بااین مواد سروکار دارند نگهداری کنند. این اطلاعات‹‹MSDS›› باید در تمام اوقات کاریدر دسترس افراد باشد.
عموماً برگه های اطلاعات MSDSبا ماده شیمیایی سفارش شدهتوسط شرکت سازنده داده می شود یا می توان آن را بعداً دریافت کرد.
دسترسی به MSDS یک ماده شیمیایی از طریق لینکهای موجود در وب سایت واحد ایمنی و سلامت امکانپذیر است .

قبل از کارکردن با هر ماده شیمیایی ابتدا با استفاده از MSDS آن با خطرات ونکات ایمنی مربوطه باید آشنا شد.
برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاویاطلاعاتی است که عبارتند از : نام ماده شیمیایی- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی- سمیتآن- شیوه صحیح جابجایی و نگهداری آن- روشهای صحیح اقدامات اورژانسی اولیه و  ...

به طور کلی یک MSDS حاوی اطلاعات گوناگونی میباشد که تعدادی از آنها عبارتند از :


1- 
هویت ماده شیمیایی
2- 
ترکیب یا اطلاعات مربوط به اجزاء سازندة آن
3- 
آشنایی با خطرات احتمالی
4- 
اقدامات اولیه اورژانسی
5- 
اقداماتاولیه در مواجهه با حریق
6- 
اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده شمیایی
7- 
شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداری
8- 
روشهای مهارکردن سرایت آن/ محافظتافراد در برابر ماده شیمیایی
9- 
خواص فیزیکی و شیمیایی
10- 
پایداری و واکنشپذیری
11- 
اطلاعات سمیت ماده شیمیایی
12- 
اطلاعات اکولوژیکی
13- 
اصولصحیح معدوم کردن پسماندهای آن
14- 
اطلاعات لازم در مورد جابجا کردن آن
15- 
سایر اطلاعات


پاسخ هر سؤالی در مورد MSDS را در آدرس زیر می توان یافت.


http://www.ilpi.com/msds


جستجوی MSDS در آدرس زیر امکان پذیر است.


http://www.msdssearch.com/msdssearch.htm


برچسب نام ماده شیمیایی :


برچسب های نصب شده بر روی ظروف مواد شیمیایی، منبع اصلی و مهم اطلاعات آنماده است.
سازندگان مواد شیمیایی باید براساس استانداردهای مرتبط با خطر موادشیمیاییOSHA  (1200،1910،CFR29) بر روی هر ظرف، برچسبی دارای مشخصات: نام و آدرسسازنده – نام ماده شیمیایی و خطرات احتمالی در صورت استفاده از آن را قیدنمایند.
بیشتر سازندگان مواد شیمیایی اطلاعات اضافی دیگری مانند خواص فیزیکی- اقدامات اولیه اورژانسی و .. را نیز روی برچسب قید می کنند. براساس استاندارد مربوطبه آزمایشگاه که توسط OSHA تعریف شده است (1450،1910،CFR29) باید مسئولین آزمایشگاهمطمئن باشند که ظروف حاوی مواد شیمیایی خطرناک موجود در آزمایشگاه، بدون برچسب یادارای برچسب مخدوش شده نباشند. همچنین ظروف حاوی حلال یا مواد شیمیایی دیگری کهبرچسب آن به مرور زمان خراب شده باید مجدداً برچسب جدید نصب گردد.
مقادیر کممواد شیمیایی که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداری می شوند باید دارای برچسبنام ماده شیمیایی و خطر مربوط به آن باشند.

 

علامت لوزی: روشی برای طبقه بندی خطرات یک ماده شمیایی( توسط NFPA )


علامت لوزی که توسط NFPA طراحی شده است روشی بین المللی برای شناساییخطرات مربوط به یک ماده شیمیایی خاص است. تا کارکنان با استفاده از اطلاعات آن دچارصدمه و آسیب نشوند.
این علامت خیلی مواقع در آزمایشگاهها، مکان های نگهداری موادشیمیایی یا روی ظروف مواد شیمیایی پیدا می شود. در جدول زیر خطرات گوناگون در لوزیمربوطه بوسیله کدهایی به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندی شدهاند.

 

خطر حریق(آتشسوزی)


 دمای اشتعال :


4- کمتر از ◦73فارنهایت
3-
کمتر از ◦100
2-
بیشتر از ◦100 و کمتر از ◦200 فارنهایت
1-
بالاتر از ◦200 فارنهایت
0-
غیر اشتعال

خطر مرتبط باسلامتی

 


 4-
کشنده
3-
بی نهایت خطرناک
2-
خطرناک
1-
کمی خطرناک

 

http://www.mums.ac.ir/shares/buali/dolatih1/untitled.JPG

 

واکنشپذیری


4-
احتمال منفجر شدن
3-
احتمال انفجاردر صورت ضربه یا حرارت
2-
تغییرات شیمیایی شدید
1-
ناپایدار در صورت حرارتدادن
0-
پایدار

 

خطرات ویژه

 

 OX- اکسیدکننده
ACID-
اکسید
ALK-
قلیا
CORR-
خورنده
Use No Water –
از آب استفاده نشود
Radioactive-
پرتوزا

لینکهای مرتبط با NFPA


http://www.nfpa.org/index.asp
http://www.nfpa.org/faq.asp?categoryID=928#23060

 

دستورالعمل های اجراییاستاندارد (SOPs)


دستورالعملهای اجرایی استاندارد که روشهای صحیح کار را بیان می کنند، بهمنظور راهنمایی افراد جهت کارکردن صحیح با مواد شیمیایی خطرناک تهیه شدهاند.
دستورالعملهای اجرایی استاندارد باید برای هر کدام از مواد شیمیایی خطرناککه در آزمایشگاه وجود دارد تهیه شود، (SOP)ها باید بیان کننده شیوة صحیح آمادهکردن، توزیع و انتقال، نگهداری، معدوم کردن پسماندها و اقدامات اورژانسی اولیهموردنیاز برای هر ماده شیمیایی خطرناک یا گروهی از مواد شیمیایی که خطرات مشابهدارند باشد.


نکات قابل توجه در ارتباط با موادشیمیایی


 

1) تهیه مواد شیمیایی


• 
هنگام خریداری مواد شیمیایی برای آزمایشگاه، باید بررسی کاملی انجام دادتا مواد شیمیایی ای خریداری گردد که کمترین خطرات را داشته باشند.
• 
حجم موادشمیایی خطرناک که در آزمایشگاه نگهداری می شود باید حتی الامکان مطابق با نیاز باشدتا خطرات ناشی از آن برای کارکنان کم باشد. (از ذخیره بیش از حد نیاز مواد درآزمایشگاه پرهیز شود)
• 
انجام یک آزمایش به روشهای مختلفی امکان پذیر است، بهاین منظور باید با بررسی دقیق روشها، روشی را انتخاب کردکه از مواد شیمیایی باخطرات کمتر و ایمنی بیشتر استفاده شود.
• 
مطلب مهم در مورد مواد شیمیایی جلوگیریاز خریداری موادی است که در آزمایشگاه موجود است. چون در بعضی از آزمایشگاههامحققین مختلفی فعالیت می کنند، برای جلوگیری از خریدهای تکراری، باید لیست موادشیمیایی و مقادیر هرکدام در دسترس باشد. رعایت این موضوع ضمن اینکه حجم موادشیمیایی خطرساز را در آزمایشگاه کم می کند، فضای موردنیاز برای نگهداری این مواد راهم کاهش خواهد داد.

2) کارکردن با پودرهای شیمیایی

 
بعضی  از مواد شیمیایی که برای تهیه محلول استفاده می شوند به شکل پودرهستند. به منظور کاهش خطرات ناشی از استنشاق گرد و غبار این مواد و جلوگیری ازآلودگی سطوح آزمایشگاه نکات ذیل توصیه می شود.
• 
در صورت امکان، ماده شیمیاییموردنیاز به صورت محلول های آماده خریداری گردد.

• در صورت امکان، پودر موردنظر به شکل بسته بندی شده و با وزن مشخص در ویالهایا شیشه های درب بسته ای که بتوان حلال را به داخل آن تزریق کرد، تهیهگردد.
• 
در صورتیکه توزین پودر شیمیایی در فضای آزمایشگاه باید انجام شود، نکاتزیر رعایت گردد.
الف- در صورت امکان از ترازویی که در محفظه سربسته است استفادهشود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردد.
ب- در صورت امکان با انتقال ترازو به هودشیمیایی یا هود بیولوژیک، توزین در زیر هود انجام گیرد.
ج- برای انتقال مادهشیمیایی از ظرف به ترازو اسپاتول مناسب استفاده شود.
(
از ریختن یا پاشیدن پودرهنگام توزین اجتناب کنید)
د- همیشه هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک از تجهیزاتمحافظت شخصی استفاده شود.
هـ - بعد از اتمام کار سطوح آغشته به مواد شیمیایی رابه طرز صحیح تمیز نمائید. تمیز نگه داشتن سطوح کار علاوه براینکه خطر سرایت مواد بهدیگران را کاهش می دهد، از ایجاد خطا در سایر آزمایشات نیز می کاهد.


3)
حمل و نقل مواد شیمیایی


هنگام حمل و نقل، رعایت نکات ایمنی ذیل به منظور جلوگیری از افتادن وریختن مواد شیمیایی لازم است.
الف- مواد شیمیایی خریداری شده را حتماً در محیطآزمایشگاه از فروشنده تحویل بگیرید.
ب- در صورت استفاده از ظروف شیشه ای برایحمل و نقل مواد، درب آن محکم و غیرقابل نشت بوده و در یک ظرف نشکن دیگری قرار دادهشود.
ج- در صورت امکان، حمل و نقل مواد شیمیایی با وسایل حمل و نقل عمومی انجامنشود.


4)
انبار کردن مواد شیمیایی


شیوه صحیح نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه همیشه یکی از مطالب بسیار بااهمیت است.
مواد شیمیایی که به شیوه ناصحیح در کنار همدیگر نگهداری می شوند ممکناست با همدیگر واکنش داده و محصولات خطرناک تولید کنند.
گاهی اوقات نگداریناصحیح مواد شیمیایی علاوه بر آلودگی، باعث هدررفتن مواد و کاهش خواص و اثرات موادشیمیایی می شود.
رعایت نکات ذیل می توان خطرات ناشی از ناسازگاری مواد را حذفکند.
• 
از نگهداری اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم- پتاسیم ومنیزیم خودداری کنید.
• 
از نگهداری جامدات یا اسیدهای اکسیدکننده در مجاورتاسیدهای آلی و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائید.
• 
از نگهداری موادی که با آبواکنش می دهند در اطراف سینک دستشویی یا نزدیکی محلولهای آبی خودداری کنید.
• 
ازنگهداری اسیدها در مجاورت موادی که در تماس با آنها گازهای سمی تولید می کننداجتناب کنید (مانند سدیم سیانید- سولفید آهن)
در جدول ذیل اسامی تعدادی از موادشیمیایی که با یکدیگر ناسازگاری دارند و نباید در مجاورت هم نگهداری شوند آمدهاست.

 

ماده شیمیایی

ناسازگار با ...

اسید استیک

عوامل اکسیدکننده : مانند اسید کرمیک- اسید نیتریک- ترکیبات هیدروکسیل دار – اتیلن گلیکول – پرکلریک اسید- پراکسیدها- پرمنگناتها

استون

اسید نیتریک- اسید سولفوریک- سایر عواملاکسیدکننده

استیلن

کلر- برم- مس- فلئور- نقره- جیوه

فلزات قلیایی و قلیایی خاکی مانند: پودر آلومینیوم- منیزیم-کلسیم- لیتیم- سدیم- پتاسیم

آب- تتراکلرید کرین- سایر ترکیبات هیدروکربنی کلردار- دیاکسید کربن- هالوژنها

آمونیاک(بی آب)   

جیوه (مثلاً در فشارسنج جیوه ای)- کلر- هیپوکلریتکلسیم-ید- برم- هیدروفلوریک اسید

نیترات آمونیوم

اسیدها- پودر فلزات- محلولهای قابل اشتعال- کلراتها- نیتریت ها- گوگرد- ترکیبات آلی ریز یا مواد قابل احتراق

آنیلین

اسید نیتریک- پراکسید هیدروژن

مواد حاوی آرسنیک

عوامل کاهنده

آزیدها

اسیدها

برم

عوامل مربوز به کلر را مشاهده کنید

اکسید کلسیم

آب

کربن فعال

هیپوکلریت کلسیم- سایر عوامل اکسیدکننده

کلراتها

نمکهای آمونیوم- اسیدها- پودر فلزات – گوگرد- ترکیبات آلیریز یا مواد قابل احتراق

کلر

آمونیاک- استیلن- بوتا دی ان – بوتان- متان- پروپان (یاسایر گازهای بدست آمده از نفت) – هیدروژن – سدیم کاربید-بنزن – پودر فلزات- تربانتین

دی اکسید کلر (clo2) 

آمونیاک- متان- فسفین (PH3)- سولفیدهیدروژن

اسید کرمیک (کرومیوم تری اکسید)

اسید استیک- نفتالین- کامفور- گلیسرول- الکل- محلولهایقابل اشتعال

مس

استیلن- پراکسید هیدروژن

سیانیدها

اسیدها

محلوهای قابل اشتعال

نیترات آمونیوم- اسید کرمیک(H2cro4)- پر اکسید هیدروژن- اسید نیتریک- سدیم پراکسید- هالوژنها

هیدروکربن ها (مانند: بوتان- پروپان- بنزین)

فلئور- کلر- برم- اسیدرکرمیک- پراکسید سدیم- سایر عواملاکسید کننده

اسید هیدروسیانیک

قلیا

اسید هیدروفلئوریک

پرمنگنات پتاسیم- اسید سولفوریک

سولفید هیدروژن      

اکسیدهای فلزی – پودر مس- عواملاکسیدکننده

هیپوکلریت ها

اسیدها- زغال فعال- آمونیاک

ید

استیلن- آمونیاک (گاز یا محلول آبی)- هیدروژن

جیوه

استیلن- فولمینیک اسید- آمونیاک

نیترات ها

پودرهای فلزی و غیرفلزی- سولفید های فلزی- محلولهای قابلاحتراق

اسید نیتریک

استیک اسید- آنیلین- اسید کرمیک- هیدروسیانید اسید- سولفیدهیدروژن- گازها و محلولهای قابل اشتعال- مس- آلیاژ برنج-فلزات سنگین- قلیاییها

نیتریت ها

نمکهای آمونیوم- آمیدها- فسفیدها- عواملکاهنده

نیترو پارافین ها

اسیدها- بازها- آمین ها- هالیدها

اسید اگزالیک   

نقره- کلریت ها- اوره

اکسیژن

روغنها- گریس- هیدروژن- سایر عوامل کاهنده شامل گازها،محلولها و مواد جامد قابل اشتعال

پرکلرات ها

مشابه کلرات ها

پرکلریک اسید

عوامل کاهنده مانند : استیک انیدرید- بیسموت و آلیاژهایآن- الکها- کاغذ – پشم- گریس- روغنها

فسفر (سفید)

هوا- اکسیژن- قلیاها- هالوژنها- اکسیدهای هالوژن- عواملاکسیدکننده

پتاسیم

تتراکلرید کرین- دی اکسید کربن - آب

پرمنگنات پتاسیم

گلیسرول- اتیلن گلیکول- بنز آلدئید- سایر عوامل کاهنده- اسید سولفوریک

سدیم

تتراکلرید کربن- دی اکسید کربن- آب

پراکسید سدیم

اتانول- متانول- اسید استیک گلاسیال- استیک انیدرید- بنزآلدئید- کربن دی سولفید- گلیسرین- اتلین گلیکول- اسیتل استات- متیل استات- فورفورال

سولفیدها

اسیدها

سولفوریک اسید

پرمنگنات ها- آب – محلولهای آبی- عوامل کاهنده- کلرات ها- پرکلرات ها- اسید نیتریک


 
مرجع :              

                                                                                                                Safety in Academic chemistry laboratories  volume 1
 published by the American chemical society
Joint board-council committee on chemical safety
http://membership.acs.org/c/ccs/pubs/SACL_Students.pdf

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳۱

آنالیز درخت خطا

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"B Yagut"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

آنالیز درخت خطا(FTA)

درخت خطا نمایشی گرافیکی از ترکیب علتهایی است که باعث مشخص گردیدن رویداد ناخواسته می گردد. به عنوان مثال رویدادهایی مانند زخمی شدن یک فرد ، خرابی یک وسیله مکانیکی ، نشتی گاز و یا قطع تولید

آنالیز درخت خطا شاید بهترین روش جهت شناسایی و آنالیز ایمنی می باشد. درخت خطا توانایی تشخیص نحوه ایجاد علت های بروز واقعه(رویداد)را دارد

درخت خطا جهت آنالیز احتمال وقوع ریسک برای جلوگیری از اتفاقهای ناخواسته را دارد

درخت خطا می تواند یک روش کارا جهت تشریح احتمال وقوع یک حادثه و تخمین عمر مفید یک سیستم باشد.

            سابقه تاریخی:

سابقه استفاده از اصول درخت خطا به سال 1962 در زمان ساخت تلفن به دست آقای گراهام بل برمی گردد.

شرکت بوئینگ نیز تولیدات خود را جهت بهتر نمودن کیفیت و کمیت تولیداتش از اصول درخت خطا پیروی می نماید.

در واقع درخت خطا یک مدل منطقی چشمی است که ایجاد یک رویداد ناخواسته را در سیستم نشان می دهد که رویداد اصلی ناخواسته را در راس قرار می دهند.

FTA((FAULT TREE ANALYSIS سیستم را تجزیه نموده و اثرات هر عللی را بوسیله احتمال وقوع هر عامل و یا تعداد تکرار آن تجزیه و تحلیل می نماید تا به رویداد اصلی برسد.

فواید FTA

بعضی از فواید درخت خطا به شرح زیر می باشند.

1-شناسایی ارتباط بین توابع مختلف یک سیستم

2-بدست آوردن ترسیم گرافیکی از ترکیب وقایع که به رویداد اصلی ختم می گردد.

3-بکارگیری از پارامترهای عددی از نظر احتمال وقوع و همینطور تعداد حوادث که نتایج آن در بدست آوردن احتمال وقوع حادثه اصلی موثر می باشد.

4-شناسایی و محاسبه مقدار ارزش بیشترین واقعه

با این روش به جهت شناسایی علل های وقوع یک رویداد می توان مجموعه ای که باعث ایجاد یک رویداد ناخواسته شود را شناسایی و حذف نمود.

این روش موقعی کاربرد خوبی دارد که حوادث و خطرات ناشی از آن شناسایی شده باشد و به جهت شناسایی جزئیات بیشتر از این روش استفاده می گردد

اشکالات FTA

بعضی از اشکالات درخت خطا به شرح زیر می باشند.

1-     این روش بطور نسبی جزئیات را بیان می کند و روشی وقت گیر است.

2-     این روش نیاز به آموزش دارد.

3-     احتمال وجود خطا برای منابع مختلف وجود دارد که نتیجه این خطا پشت سر هم باعث ایجاد خطا می گردد.

4-     می توان برای یک حادثه درختهای خطای زیادی کشید و نتیجه یکسانی گرفت و بکار گیری این روش بطور کامل کاربردی نیست.

5-     بکار گیری این روش به جزئیات و اطلاعات زیادی نیاز دارد.

تعریف عناوین درخت خطا

درخت خطا: یک دیاگرام منطقی که رویدادها و شرایط آنها را برای رسیدن به رویداد ناخواسته اصلی بیان میدارد.

رویداد: مفهوم رویداد یک عنصر دو ارزشی است که اگر تغییرات ناشی از آن در جهت مثبت باشد به آن رویداد نرمال ، و در غیر اینصورت به آن رویداد ناخواسته و یا رویداد خطا می گویند.

رویداد خطا: یک نتیجه خطا از اثر متقابل خطای اولیه ، خطای ثانویه یا خطاهای دیگر است.

ریشه رویداد: خطا به دلیل شرایط ذاتی عناصر سیستم

رویداد فرعی:خطایی خارج از طراحی سیستم مثل شرایط محیطی مانند دما ، فشار ، لرزش ، رطوبت و یا خرابی که نتیجه آن ترک یا انفجار ناشی از مواد محترقه است.

فرمان خطا:به دلیل اشتباه اپراتور و یا فرمان ناشی از خرابی دستگاه کنترل و یا قطعات آن می باشد که نتیجه آن خرابی عملکرد سیستم می باشد.

علت مشترک خطا: با هم واقع شدن خطاها ناشی از دو یا چند تابع که قطعاتشان به هم پیوسته هستند که به این مورد می بایست توجه مضاعف داشت.

رویداد اصلی: خطای ناخواسته ای که باید آنالیز شود ، رویداد اصلی نقطه شروع ساختار درخت خطا است.

اجزاء سیستم: اجزاء سیستم ارتباط بین خطاها را که نتیجه آن رویداد اصلی می باشد را در بر می گیرد که می بایست جزئیات آن تحت مطالعه قرار گیرد.

دروازه درخت خطا: از دو بخش درست شده است

1-عبارات منطقی بولین(درست ، غلط)که به ورودی دروازی می آید و خروجی آن واقعه است.

2-رویدادهای خاجی که به صورت تشریحی است.

 

مراحل انجام درخت خطا

برای کامل نمودن درخت خطا می بایست طبق مراحل زیر عمل نمود.

تشریح سیستم: سیستم می بایست از لحاظمرز بندی مشخص باشد ، توابع ورودی و خروجی آن باید شناسایی گردد و در مجموع آنالیز کننده می بایست سطح تحلیل رامشخص نماید(میزان شناسایی جزئیات)

اگر اطلاعات ما غلط و یا نارسا باشد درخت خطا نباید بطور خیلی جزئی بررسی نماییم

درک سیستم: قبل از اینکه تجزیه و تحلیل صورت گیرد ، لازم است که تمام توابع سیستم شناسایی شوند به عنوان مثال عمر مفید ، نیمه عمر ، سیستم خاموش و روشن و ...همینطور اثر متقابل اپراتور و دستگاه مورد نظر و نحوه پاسخگویی سیستم به خطا و مکانیزم آلارم دهی در لحظه ایجاد اشکال.

شناسایی رویداد اصلی:شناخت صحیح رویداد اصلی در جهت موفقیت آمیز بودن درخت خطا بسیار مهم است.

به عنوان مثال

üخاموش شدن راکتور

üعدم وجود جریان برق در کابلهایی که استارت ژنراتور اضطراری را میزنند

üعدم توانایی پمپهای آتش نشانی

üاختلال در فرایند تولید PVC

این رویدادها وقایعی اصلی هستند ، چرا که حاوی سئوالهای  ، چه؟ ، کجا؟ ، چه موقع؟، می باشند.

 

ساختار درخت خطا

حال که رویداد اصلی شناخته شد می بایست مراحلی را که رویداد اصلی را نتیجه می دهد کاملاً شناسایی گردد و تحلیل خیلی بیشتر درخت خطا منجر به شناسایی جزئیات زیادتر از علل وقوع حادثه یا رویداد می گردد تا جایی که دیگر علتها قابل تقسیم نباشد که می توانیم به آنها مقدار(عدد)بدهیم

رویدادهای ریشه ای درخت خطا به سه بخش تقسیم می گردد

1-خطاهای ابتدایی

2-خطاهای فرعی

3-خطاهای دستوری(فرمانی)

1-خطاهای ابتدایی: موقعی این خطا به وقوع می پیوندد که اجزاءسیستم (یکی از اجزاء ) وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد

2-خطاهای فرعی: این خطا ناشی از یک اختلال و ورود آن به سیستم از خارج می باشد.

3-خطاهای دستوری(فرمانی): این مورد مربوط به فرمان خطا می باشدنه عیب قطعات(اعضاء سیستم)بلکه با فرمان اشتباه وسیله مورد نظر پیام اشتباه می دهد.

منطق درخت خطا با ترکیب رویدادهای اصلی و ورود به گیتهای AND و OR می باشد.

توصیف روش تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA (1)

 

 

روش ارزیابی درخت خطا FAULT TREE ANALYSIS

 اولین هدف در ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان کاهش احتمال حادثه و حفظ انسانها و پیشگیری از خسارات اقتصادی و ضایعات محیطی است و خسارات جانی عموما شامل مرگ ، جراحات، بیماری و نا توانی بوده و خسارات اقتصادی شامل توقف در ارائه خدمات یا تولید ، پایین آمدن کیفیت محصول ، از بین رفتن تجهیزات تولید و هزینه های حقوقی و قانونی و همچنین صدمات زیست محیطی شامل آلودگی آب و هوا و خاک است . به طور کلی می توان گفت روش ارزیابی درخت خطا عبارت است از :

 ابزار تجزیه و تحلیل استنباطی و همچنین دیاگرامی گرافیکی برای نشان دادن منطق و ایجاد فرایند درک استنباطی از چگونگی وقوع وقایع نا مطلوب مورد نظر

 به عبارت دیگر:

 روش ارزیابی درخت خطا ، مدلی منطقی دیداری است که از آن برای شرح چگونگی وقوع وقایع ناخواسته ویژه در یک سیستم که ممکن است به وسیله اثرات یک نقص ساده یا ترکیبی از نقایص ایجاد شود استفاده می شود .

 واقعه ناخواسته ویژه واقعه نهایی نامیده می شود . این روش تجزیه و تحلیل راه های چگونگی وقوع این واقعه ناخواسته را بررسی می کند . با در دست داشتن اطلاعات صحیح امکان محاسبات مربوط به فرکانس و احتمال واقعه نیز ممکن است .

 FTA به خصوص برای آنالیز سیستمهای پیچیده که دارای تعداد زیادی SUB SYSTEM می باشند بسیار مناسب است .

 اجرای تجزیه و تحلیل درخت خطا در هر مرحله ای از عمر سیستم عملی است ولی در صورتی که این مطالعه در مرحله طراحی سیستم صورت گرفته باشد ممکن است جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بیشتر به دلیل تغییرات ایجاد شده در طرح ، ایجاد تغیراتی در راستای تکمیل آن ضروری باشد

 تجزیه و تحلیل درخت خطا ممکن است به دنبال اجرای یک برنامه PHA یا FMEA صورت گیرد هر چند که هیچکدام از آنها پیش نیازی برای اجرای FTA محسوب نمی شود .

 تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا شامل 3 مرحله زیر است :

 1- ساخت درخت خطا

 2- تجزیه و تحلیل کیفی درخت خطا

 3- تجزیه و تحلیل کمی درخت خطا

 با توجه به اهداف مطالعه ممکن است هر کدام از مراحل فوق به تنهایی و یا همراه با یکدیگر صورت گیرند

 اولین گام در تجزیه و تحلیل درخت خطا شناخت کامل و دقیق سیستم است . اطلاعات دقیق و جزئی درباره کلیه اجزا سیستم ، اثرات متقابل فیزیکی و کار کردی ما بین اجزا و شرایط طبیعی و غیر طبیعی آنها را می توان از منابع مختلفی نظیر نقشه ها ، نمودارها ، لیست اسامی اجزا ، دستورالعمل های عملیاتی ، روشهای نگهداری ، مصاحبه با کار کنان ، متخصصین و غیره بدست آورده به علاوه مقایسه سیستم با سیستمهای مشابه نیز می تواند اطلاعات مفید دیگری را نیز تامین کند

 اطلاعات مورد نیاز در تجزیه و تحلیل درخت خطا می تواند شامل موارد زیر باشد

 1- لیست کامل اجزا سیستم

 2- عمل و وظیفه هر جزء

 3- وضعیت اولیه هر جزء

 4- شرایط طبیعی محیطی و عملیاتی هر جزء

 5- شرایط غیر طبیعی محیطی و عملیاتی هر جزء در شرایط اظطراری و بروز حوادث

 6- حالات شکست هر جزء

 7- ارتباط شکست اجزاء با همدیگر

 8- تداخل کار کردی با سایر اجزاء

 9- وظیفه اپراتورها

 10- کنترلهای کامپیوتری

 11- روشهای عملیاتی ، تعمیر و نگهداری

 به طور کلی ارزیابی درخت خطا می تواند اهداف مختلفی نظیر یافتن TOP EVENT که از بعد ایمنی همان واقعه نا خواسته منجر به خسارت و یا حادثه نامیده می شود

 

رویدادهای نقص اصلی

 حادثه زمانی رخ میدهد که رویدادهای پایه بوسیله خطاهای ایمنی سیستم دنیال شود

 3 گونه رویداد اصلی مربوط به خطاها به شرح زیر است :

 1- وقایع مربوط به دخالت انسان ، مانند خطای اپراتور ، خطا در طراحی ، خطای نگهداری سیستم

 2- وقایع مربوط به سخت افزار، نشت مایع سمی از ولو ، کمبود روغن موتور، اندازه گیری غلط یک سنسور

 3- خطای مربوط به محیط : زلزله ، طوفان، سیل ، گرد و غبار و رعد و برق

 مزایای FTA در ارزیابی خطر:

 1- هدایت تجزیه و تحلیل به سوی کشف خطاها و نقص های اصلی

 2- اشاره به سیمای سیستم و اهمیت خطاهای که باید شناخته شود

 3- کمک به تحلیل گر در فهم دقیق عملکردها و ارتباطاط بین اجزا و عناصر عملکردی سیستم

 4- تدارک یک سیستم گرافیکی مشهود و ملموس از وقایع منجر به حادثه برای مدیران سیستم که از کارخانه به دورند اما قادر به انجام تغییرات در آن می باشند

 5- تدارک تجزیه وتحلیلهای کیفی و کمی مربوط به قابلیت اطمینان

 6- اجازه به تحلیل گر در جهت تمرکز بر روی خطا های سیستم در زمانهای معین

 7- ایجاد بصیرت در مطالعه رفتار سیستم

 مزیت اصلی FTA در مقابل سایر تکنیکهای ارزیابی خطر نظیر FMEA آن است که تجزیه و تحلیل فقط محدود به شناسایی سیستم و اجزایی است که سبب ایجاد واقعه اصلی می شوند در صورتی که در FMEA هر نوع نقص و اثرات آن در سیستم باید شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند و ممکن است آنالیست در درک دقیق واقعه اصلی دچار سر در گمی گردد

 محدودیتهای تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا

محدودیت اصلی روش FTA ، ضعف احتمالی آن در شناسایی کلیه رویدادهایی است که می توانند به وقوع رویداد اصلی کمک کنند که دلیل اصلی این امر می تواند عدم تجربه و آگاهی کافی محقق از وظیفه و رفتار سیستم باشد .

 محدودیت دیگر این روش مشکل بودن تعیین احتمال وقوع شکستها است هر چند که داده های زیادی از طریق بانکهای اطلاعاتی مهندسی ، قابلیت اعتماد منابع دیگر در دسترسند ولی تعیین احتمال دقیق شکستها بویژه خطاهای انسانی بسیار مشکل می باشد زیرا رفتار انسانها در شرایط مختلف نظیر خستگی ، حواس پرتی ، فشارهای روانی و غیره متفاوت می باشد . بعلاوه رفتار افراد مختلف در شرایط یکسان نیز متفاوت است

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳۱

راه اندازی ماشین صفحه تراش

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

راه اندازی ماشین صفحه تراش

راه اندازی ماشین صفحه تراش مانند هر ماشین دیگری تابع دستورالعملی است که در هر کارخانه سازنده آن در کتابچه راهنمای دستگاه درج می شود،اما چون در محیط های آموزشی استادان و مربیان جهت آموزش و راهنمایی حضور دارند و وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام می دهند؛از این رو نیازی به مطالعه کتابچه راهنما نیست .از طرفی در کتابهای درسی هم تا حدودی اطلاعاتی به منظور آشنای هنر جویانان گردآوری شده است ماشین براده برداری صفحه تراش نیروی محرکه خود را از طریق موتور الکتریکی دریافت کرده  به وسیله یک جعبه دنده و مکانیزم اهرم و لنگ حرکت آن صورت می گیرد. برای راه اندازی هر ماشین از تعدادی کلید برای روشن کردن،خاموش کردن ،اهرمهایی برای تغییر دور ،تغییر جهت ،به حرکت در آوردن و یا از حرکت باز داشتن استفاده می گردد. در شکل زیر ماشین صفحه تراش را می بینید.

روش راه اندازی ماشین صفحه تراش

 

بر روی ماشین صفحه تراش دو کلید برای راه اندازی یا خاموش کردن دستگاه تعبیه گردیده است که معمولا با دو رنگ مشکی و قرمز مشخص شده است. الکتروموتور دور خود را به کمک سه تسمه به جعبه دنده انتقال داده از آنجا با یک کلاچ دور به چرخ طیار انتقال پیدا کرده و در نهایت ،کشاب به حرکت در می آید. کار اهرم کلاچ عبارتست از : راه اندازی یا از کارانداختن حرکتهای اصلی ماشین.

 

روش کنترل میزان روغن جعبه دنده ها

 

در ماشینهای صفحه تراش تبریز ،برای کنترل میزان روغن در جعبه دنده باید درپوش نسبتا بزرگی را باز کرد که به چند پیچ به بدنه بسته شده است؛همچنین باید ارتفاع روغن را کنترل کرد. سطح روغن نباید از پایینترین سطح خود کمتر باشد .در این صورت ،روغن به قسمت هایی که باید روغن کاری شود ،نخواهد رسید و موجب بروز خسارت جبران ناپذیر خواهد شد.لوله ورودی روغن باید به طور مدام  در روغن غوطه ور باشد.صافی پمپ روغن که در سر لوله ورودی تعبیه شده در فواصل زمانی معین تمیز شود مخصوصا زمانی که روغن مخزن تعویض می شود.

 

سرویس و نگهداری ماشین صفحه تراش

 

در هر کارخانه سازنده ماشین آلات صنعتی دستورالعملی برای سرویسی و نگهداری ماشین آلات آن به صورت نوشته و به همراه دستگاه به خریداران عرضه می گردد؛بنابراین باید توجه داشت که در کاتالوگ دستگاه به چه نکاتی اشاره گردیده است. هرچه به دستورالعمل های کارخانه سازنده بیشتر توجه شود ،عمر مفید ماشین آلات بالاتر رفته ،زمان بهره برداری از آن افزایش می یابد و کمتر نیاز به قطعه یدکی پیدا می شود .ماشین صفحه تراش هم مانند سایر ماشین های ابزار نیاز به سرویس و نگهداری دقیق دارد. یکی از مهمترین نکات در سرویس و نگهداری ماشین صفحه تراش ،روغن کاری آن است که در مبحث روغن کاری دستورالعمل آن بر حسب برنامه روزانه ،هفتگی و سالیانه خواهد آمد

 

اصول تمیز کاری ماشن صفحه تراش

 

تمیز کردن ماشن صفحه تراش یا هر ماشین دیگر از قسمتهای فوقانی شروع و در روی زمین در اطراف آن ختم می شود.از آنجا که ماشین صفحه تراش بر حسب نوع حرکتی که دارد،براه های خود را به اطراف ،خصوصا در قسمت جلوی گیره و میز ماشین پرتاب می کند ؛از این رو برای جلوگیری از پخش شدن براده ها به اطراف و آسیبهای احتمالی به دلیل حرارت فوق العاده ای که در لحظه جدا شدن از کار دارد ،باید حفاظی در قسمت جلوی میز به طوری که مزاحم کشاب و رنده نگردد،تعبیه گردد تا از کثیف شدن اطراف ماشین جلوگیری شود.پس از پایان کار می توان به کمک یک برس مویی ،براده ها را از قسمت فوقانی دستگاه به خصوص در اطراف گیره و شیارهای میز به پایین هدایت کرد.برای بهتر پاک شدن گیره و شیارهایی که در قسمت زیر گیره قرار دارد ،می توان گیره را باز کرد و محدوده زیر گیره را به طور اساسی تمیز کرده و مجددا گیره را سوار کرد. پس از تمیز کردن ماشین و اطراف آن ،براده ها جمع آوری و از محیط مربوطه دور می گردد.حال به کمک مقدار کمی نخ پنبه ،کلیه قسمت های دستگاه را که علاوه بر براده های ریز گرد و غبار هم بر روی آن نشسته پاک می کنیم. لازم به یادآوری است که هرگز ماشین روشن و در حال حرکت را تمیز نکنیم.برای اطمینان کلید دستگاه اصلی را خاموش می کنیم.

 

کنترل کننده های سطح روغن جعبه دنده ها

 

سیستم روغن کاری جعبه دنده به وسیله پمپ روغن انجام گرفته و یک شبکه منظم و دقیق لوله کشی،سراسر قسمتهای مختلف جعبه دنده،یاتاقانها و کشویی ها در داخل محفظه ماشین را در بر گرفته به طور اتومات با به حرکت در آمدن ماشین شروع به کار می کند.برای کنترل کار پمپ،از دریچه چشمی بازرسی استفاده شده و شخص صفحه تراشکار می تواند گاهگاهی حرکت روغن را از پشت چشمی کنترل کند و یا درپوش بغل دستگاه را باز کرده سطح روغن را در مخزن ماشین کنترل کند.همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید روغن در کف دستگاه تا ارتفاع نشان داده شده باید باشد و صافی در سر لوله پمپ برای جلوگیری از وارد شدن مواد زائد تعیبه گردیده است.در شکل 9وضعیت روغن کاری اتوماتیک و دریچه چشمی ماشین صفحه تراش تبریز نشان داده شده است.

 

اصول روغنکاری ماشین صفحه تراش

 

در کارخانه سازنده ماشینهای ابزار بر اساس دستورالعملی که در کتابچه راهنمای ماشین مورد نظر خود قید می شود،برنامه های روغن کاری ماشینها هم به صورت نوشتاری و دیاگرامی به طور مفصل توضیح داده می شوند. مهمترین قسمتهای ماشین صفحه تراش که به روغنکاری روزانه و یا هفتگی و یا در صورت لزوم سالی دو بار نیاز دارند در شکل10 نشان داده شده است.این دستورات برای یک وقت کار در نظر گرفته شده اند.چنانچه بیش از 8 ساعت دستگاه مورد استفاده قرار گیرد،باید مجددا روغنکاری شود.روغنکاری صحیح عمر ماشین و متعلقات آن را بالا برده و اگر به شیوه ای نادرست و ناقص صورت گیرد عمر مفید دستگاه کاهش می یابد.

 

روش تعویض روغن جعبه دنده ها

 

در پشت ماشین نزدیک به کف آن ،پیچی برای تخلیه روغن کثیف و بی مصرف را تخلیه کرد. قبل از تخلیه بهتر است ماشین حدود 2 تا3 ساعت کار کند؛ سپس اقدام به تخلیه روغن کرد .مخزن روغن را باید با بنزین،الکل سفید یا نفت شستشو داد و پس از آن از روغن تمیز پر کرد.ضمنا روغن تمیز هم پس از عبور از صافی د ر مخزن ریخته شود. توجه: قبل از ریختن روغن در مخزن ،آن را کاملا باید خشک کرده پیچ تخلیه مجددا بسته شود.روغن هر ماشین با مشخصات داده شده از طرف سازنده مطابقت داشته باشد.(شکل11)

 

نکات ایمنی و حفاظتی در صفحه تراش

 

توجه به ایمنی باعث بهبود کیفی کار و سلامت شخص صفحه تراشکار و سبب جلوگیری از وارد شدن صدمه به ماشین و قطعه کار خواهد شد.در اینجا به چند مورد آن اشاره می گردد:
الف) کلیه وسایل اندازه گیری ،آچارها و ابزارها را قبل از راه اندازی ماشین از روی میز و سایر قسمتهای ماشین دور کنید.
ب) قطعات کار را تا آنجا که ممکن است کوتاه ببندید؛در غیر این صورت باعث شکستن رنده و آسیب رسیدن به ماشین و قطعه کار و یا احتمالا شخص تراشکار خواهد شد.
ج) در هنگام کار با قطعاتی که جنس شکننده دارند و براده های آنها جهنده است مانندچدن و برنج حتما از عینک محافظ استفاده کنید.
د) ایستادن در کنار ماشین و در سمتی که دسترسی به اهرمها و کلیدهای قطع حرکت اضطراری واقع است بسیار مهم بوده ،هرگز در هنگام کار ماشین ،از آن نقطه دور نشوید.
ه)برای جلوگیری از پرت شدن براده ها از روی سطح کار از قابهای محافظ می توان استفاده کرد.
و) در هنگام حرکت کشاب ،اندازه گیری نکنید؛زیرا خطر برخورد کشاب با ابزار اندازه گیری و انسان بسیار وجود دارد.

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳۱

انتخا ب فیلتر

جدول راهنمای انتخاب فیلترها ماسک ها تجهیزاتی هستند که شما را در برابر گازها ، بخارات ، گرد و غبار ، فیوم و میستها محافظت می کنند .آنها به فیلترهای مخصوص مجهز هستند که در برابر ذرات فیزیکی ، شیمیایی عمل محافظت را انجام می دهند.با توجه به نوع آلاینده نیز محیط کار ، فیلترهای گاز ، ذرات و یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایید . گاز فیلتر ها را در اشکال A-B-E-K ودر کلاس 3و2و1  موجود می باشند .فیلترهای ذرات با علامت P و با اعداد 3و2و1 مشخص می شوند .هرکدام از فیلتر ها با یک رنگ مشخصی قابل شناسایی می باشند .مثلاً فیلتر نوع A به رنگ قهوه ای، B طوسی ، E زرد، K سبز، P سفید و ...فیلترهای چند حالته بصورت AB ، BK و ABEK موجود می باشند.برای انتخاب فیلترهای مناسب شما به راهنمای انتخاب فیلتر ها را نیاز دارید که در این مقاله به آن اشاره می شود . فیلتر های Spasiani سریهای 104-103-102-101-100 و با ماسک از جنس پلی پروپین تولید و با استاندارد 1/148 EN مطابقت دارند .از فیلتر ماسکها در محل که میزان اکسیژن از 17 درصد کمتر نباشند استفاده نمایید.برای استفاده بهتر دستورالعمل پایین را مطالعه نمایید .برای انتخاب فیلتر مناسب به جدول مواد شیمیایی مراجعه نمایید که در آن جزئیات مواد شیمیایی، اثرات فیزیولوژیکی و نوع فیلتر های پیشنهادی درج شده است .       جدول کامل نام مواد ، فرمول ، نقطه جوش ، حد بو ، حد تماس ( بر حسب  و ppm ) پاسخ فیزیولوژیکی و انتخاب فیلتر می باشد.1-  نقطه جوش ترکیبات آلی در 65 به بالا با فیلتر نوع A و بخارات با نقطه جوش پایین تر از 65 با فیلتر های AX جذب می شود .2-    آستانه بو : نشان دادن کمترین غلظت بر حسب  که بوسیله بو قابل شناسایی می باشند.3-  حد آستانه مجاز : جدول حد آستانه مجاز که توسط ACGIH در سال  8-1997 تهیه شده ، برای هر ماده شیمیایی برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته برای کارگری که در معرض آن قرار داشته و اثرات قابل مشاهده ای ندارد ، نوشته شد .4-  پاسخهای فیزیولوژیکی ( توضیحات جدول ) : لیست کوتاهی از علائم اصلی از مسمومیتهای حاد و مزمن در جدول توضیح داده شد .5-    انتخاب فیلتر : در ستون مربوط به هرماده شیمیایی نوع فیلتر پیشنهادی نیز مشخص شده ؛                ** نشان می دهد که باید در هوای فشرده تازه استفاده کنند. 

   + روح اله قاسمزاده - ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٤

جدول انتخا ب فیلتر

جدول انتخاب فیلتر
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
استالدهید8/280002/02545محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردردAX
اسید استیک8/15/21025سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشودA
استیک اتر-----مراجعه به اتیل استاتA
استن5/565/475001188تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفسAX
استونیتریل1/81704067سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانیدA
استیلن84-2/657--خفگی**
آکوولئین5/5205/01/023/0تحریک چشمها ، دستگاه تنفسA
اکریلونیتریل3/771/823/4مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانیدAB
الیل کلراید6/4441/113تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیهAX
آمونیاک3/33-026/02517تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیزK
آمیل استات اِن148026/0100532تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، سرفه ، تهوعA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
آنیلین4/1840002/026/7صدمه به سیستم عصب مرکزی ، چشم ، غددA
ارسنیک---01/0سمیت بالا ، سرطانزا3P
ارسنیک تری اکسید---01/0سرطانزا3BP
ارسین55-84/005/016/0سردرد ، بیماری معدهB
ازبستوز کروسیدولیت---2/0-سرطانزائی تأیید شده3P
ازبستوز آموسیت---5/0-سرطانزائی تأیید شده3P
آزبستوز کریزوتیل---2-سرطانزائی تأیید شده3P
بنزن805/45/06/1سمی محرک مشکوک به سرطانزائیA
بنزیل بروماید198---سمی محرک چشمهاA
بنزیل کلراید179235/012/5تحریک غشاء چشمهاA
بریلیم2970--002/0صدمه به ششها مشکوک به سرطانزائی3P
برومین73/58329/01/066/0تحریک سیستم تنفس صدمه به پوستB
برمواستن136---تحریک چشم ، سمیA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
برموفرم5/14953005/02/5تحریک غشاء و باعث مرگ میشودA
برموتولوئن7/183---محرکA
برموتری فلورواتیلن5/2----سمی صدمه به کلیه کبد تهوعAX
بوتانن ( متل اتیل کتن) MEK57/797375/0200590محرک خواب آورA
بوتیل استات (n)126009/0150713مراجعه به آمیل استاتA
بوتیل الکل (n)5/11736/050152خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کبدA
بوتیل الکل (ter)5/99219100303خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کلیهA
کربن دی اکساید2/78--50009000خفگی ، سردرد ، گیجی و خواب آلودگی**
کربن دی سولفاید5/460243/01031سردرد و گیجی ، هذیان ناخوشیAX
کربن منوکسید191--2529سمیت بالا ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه3UP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
کربن تترا کلراید8/7660531سردرد ، ناخوشی صدمه به کبد، سرگیجهA
کلرین5/34-03/05/05/1خورنده و سوزاننده ، سمی ، محرک پوست ، خیز ریهB
کلرین دی اکسید9/93/01/028/0تحریک غشاءB
کلرواستن119-18/3تحریک چشمها3AP
کلرواستوفنون237102/005/032/0تحریک زیاد چشمها3AP
کلروبنزن7/13198/01046سمی برای سیستم عصب مرکزی ، سردردA
کلروبرمومتان8/6721002001060محرک ، خواب آور متیلن کلراید را ببینیدA
کلروفرم26/212501049خواب آور مشکوک به سرطانیAX
کلرونیتروپروپان134-210محرکA
کلروپیکرین1124/51/067/0تحریک چشمها ، بیماری معده ، ناخوشیA
کلروپون4/59-1036سمی برای سیستم عصب مرکزیAX
کلروسولفونیک اسید151---تحریک چشمها و بینی3BP
کرسول2000012/0522سوختگی پوستA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
cs-----تحریک چشمها3AP3BP
سیانوژن21-5001021تحریک غشاء ، سردرد ، تهوعB
سیانوژن کلراید1/1323/075/0سمی م محرک ، سیانوژن را ببینیدB
سیکلوهگزان7/8043/13001030تحریک پوستA
سیکلوهگزانول5/16140050206خواب آور، صدمه به کبد ، کلیه ، رگA
سیکلوهگزانون6/15548/025100خواب آورسبک محرکA
د-د-ت-07/5-1صدمه به سیستم عصب مرکزی3AP
دی کلرواتان5/83445100405محرکA
دی کلرو اتیل اتر5/17890529تحریک غشاء خیز ریهA
دی کلرواتیلن593358/0200793محرک و خواب آورAX
دی کلرومتان--50174متیلن کاراید را ببینیدAX
دی کلرو پروپن75-15/4محرک قویA
دی اتیل آمین5/550846/0515صدمه به چشمهاAK
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
دی متیل سولفات5/37-1/052/0سوختگی پوست ، ضعف مشکوک به سرطان ورم ملتحمه چشم فلجAX
دی متیل فرمامید8/1523001030محرک ، صدمه به کلیهA
دی متیل هیدرازین3/631201/0025/0محرک، مشکوک به سرطانK
دی اکسان101018/02590محرک غشاء ، صدمه به کلیهA
گرد و غبار----------3P
اتان172----خفگی**
اتانل آمین5/170333/535/7محرکAK
اتیل استات15/770196/04001440محرک غشاء ، خواب آور کم خونیA
اتیل الکل3/7834/010001880تحریک چشمها و تنفسA
اتیل برماید381489522سمی ، خواب آور ، ورم ملتحمه چشم ، مشکوک به سرطانAX
اتیل کلراید3/1221100264خواب آور ، محرک شش ( ریه ) و چشمهاAX
اتیل اتر6/3499/04001210محرکAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
اتیل بنزن-7/8100436تحریک غشاهاA
اتیلن دی آمین2/11748/01025-AK
اتیلن140-299---**
اتیلن اکساید7/1052018/1محرک بیماری ریه ، مشکوک به سرطانAX
فیومهای آتش ( )------3UP
فیومهای آتش ( )------3BP
فرمالدهید5/1947/13/037/0محرک ریه ، خیز ریه، مشکوک به سرطانAX
فرمیک اسید8/100045/05914خورنده ، سوزاننده و محرک غشاءA
فرئون-----خفگی ، خواب آور**
فورفوریل الکل171321040مسمومیت ، سمیت بالاA
فیوم------3P
فورفورال7/16124/029/7محرک ، صدمه به چشمهاA
گازولین ( بخارات )---30089آسیب به چشمهاA
هگزاکلرو سیکلوهگزان---5/0محرک ، آسیب به سیستم عصب مرکزی ، تشنج3AP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
هیدرازین5/113301/0013/0مسمومیت سیستمیک ، مشکوک به سرطانK
هیدروکربونها-65 ‹----A
هیدروژن برماید12666/639/9سمی افسردگیB
هیدروژن کلراید8/84-755/7صدمه به چشمها خواب آورB-E
هیدروژن سیانید7/259/07/45 سمیت بالاB
هیدروژن فلوراید4/19033/033/2سمی خورنده و سوزاننده ، محرکB
هیدروژن یوداید3/35----مراجعه به آیودین B
هیدروژن سولفاید4/60-0007/01014محرک ، سردرد ، سرفه ، سمیت زیادB
ایودین18491/01تحریک غشاهاB
آیرن پنتاکربونیل103-1/023/0-U
ایزو آمیل الکل1162/25100361محرک چشمها و تنفسA
ایزو بوتیلن9/6-96/54--خفگی ، خواب آورAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
ایزوسیانات------3AP
ایزوپروپیل الکل3/8048/7400983محرک چشمها ، خواب آورA
کتن56--5/086/0محرک ، خیز ریهAX
لیندان-----مراجعه به سیکلوهگزان-
مالئیک انهیدرید20284/125/01سوختگی پوست و چشمها ، خیز ریهA
جیوه ( بخارات)9/356--025/0تحریک غشاء3HgP
متان5/161-----**
متوکسی اتیل استات4/156288/0524تحریک چشمها صدمه به کبدA
متیل الکل5/6411/13200262صدمه به سیستم عصب مرکزی ، کلیه ، عصب نوری ، درماتیتAX
متیل بروماید56/38019/3محرک ، صدمه به عصب و رگهاAX
متیل کلراید7/23--50103خواب آور ، صدمه به چشمها کلیه ، قلب و سیستم اعصاب مرکزی**
متیل اتیل کتن5/797375/0200590محرک و خواب آورA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
متیل فرمات32500100256خواب آور محرک چشمها ، تنفسAX
متیل یوداید5/42-212مشکوک به سرطانAX
متیل کلراید8/3954050174صدمه به چشمها خواب آور سرگیجه مشکوک به سرطانAX
میست------P3
موستارددگان228---محرک قوی ، سرگیجهB
نیکل کربنیل4321/005/012/0-UP3
نیتریک اسید8675/022/5سمی خورنده و سوزاننده ، برونشیت و خیز ریهBP3
نیتروبنزن9/2100235/015سییانوز ، سردرد ، گیجی تهوعA
نیتروژن دی اکسید21236/5تحریک تنفس ، سرفه خیز ریهNOP3
نیتروگلیسیرین--05/046/0سردرد ، گیجی A
نیتروز ( گاز )----مراجعه به نیتروژن اکسایدNOP3
حشره کش ها------AP3
فسژن3/821/04/0محرک ، خیز ریه ، سمیت بالاB
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
فسفین5/87-028/03/042/0محرک ، کم خونی B
فسفروز اکسی کلراید105-1/063/0مراجعه به فسفرزپنتا کلرایدB
فسفرز پنتا کلراید8/166-1/085/0خطر جدی برای چشمها، محرکB
فسفرز تری کلراید2/74-2/01/1تحریک چشمها ، بینی و حلقB
فتالیک آنهیدرید295-11/6محرک غشاء هاAP3
پروپان41-1800---**
پروپیلن دی کلراید8/96-75347درماتیت، صدمه به کلیهA
پیریدین3/115009/0516خواب آور، محرک ، سر گیجهA
سدیم هیدروکسید---2خورنده و سوزاننده ، محرکP3
اسپری رنگ------AP1AP3
اَستیرن منومر14643/02085محرک چشمها ، خواب آورA
سولفوریک اسید3301-1-EP3
سولفورکلراید138-15/5محرک چشمها و تنفسBP3
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
سولفور دی اکساید10-17/122/5صدمه به چشمها و تنفسE
سولفور تری اکساید8/44---مراجعه به سولفور دی اکسایدEP3
تترا کلرواتان3/1462119/6سردرد ، درد معدهA
تترااتیل سرب198--1/0-AP3
تولوئن دی ایزوسیانات1182/3005/0036/0درماتیت ، اسپاسم ، برونشهاA
تولوئن4/11055/1750188مراجعه به بنزن A
تری کلرو اتان1/748/5423501910خواب آور، محرکA
تری کلرو اتیلن1/8734/150269درد معده سردرد A
تری فلورو متان163--10005600محرک ، خواب آور**
تربانتین ( روغن )160560100556سردرد ، محرکA
وینیل استات7336/01035تحریک پوست ، خواب آورA
وینیل کلراید4/13--513سرطانزاAX
وینیلیدین کلراید6/312000520مراجعه به وینیل کلرایدAX
گزیلن4/144348/0100434

ترجمه : روح اله قاسم زاده کارشناس بهداشت حرفه ای       www.msds326.persianblog.ir

شماره تماس : 09113512879                                        ghasem_326@yahoo.com 
مراجعه به بنزن
A
 

   + روح اله قاسمزاده - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٤

راهنمای انتخاب فیلتر

جدول راهنمای انتخاب فیلترها ماسک ها تجهیزاتی هستند که شما را در برابر گازها ، بخارات ، گرد و غبار ، فیوم و میستها محافظت می کنند .آنها به فیلترهای مخصوص مجهز هستند که در برابر ذرات فیزیکی ، شیمیایی عمل محافظت را انجام می دهند.با توجه به نوع آلاینده نیز محیط کار ، فیلترهای گاز ، ذرات و یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایید . گاز فیلتر ها را در اشکال A-B-E-K ودر کلاس 3و2و1  موجود می باشند .فیلترهای ذرات با علامت P و با اعداد 3و2و1 مشخص می شوند .هرکدام از فیلتر ها با یک رنگ مشخصی قابل شناسایی می باشند .مثلاً فیلتر نوع A به رنگ قهوه ای، B طوسی ، E زرد، K سبز، P سفید و ...فیلترهای چند حالته بصورت AB ، BK و ABEK موجود می باشند.برای انتخاب فیلترهای مناسب شما به راهنمای انتخاب فیلتر ها را نیاز دارید که در این مقاله به آن اشاره می شود . فیلتر های Spasiani سریهای 104-103-102-101-100 و با ماسک از جنس پلی پروپین تولید و با استاندارد 1/148 EN مطابقت دارند .از فیلتر ماسکها در محل که میزان اکسیژن از 17 درصد کمتر نباشند استفاده نمایید.برای استفاده بهتر دستورالعمل پایین را مطالعه نمایید .برای انتخاب فیلتر مناسب به جدول مواد شیمیایی مراجعه نمایید که در آن جزئیات مواد شیمیایی، اثرات فیزیولوژیکی و نوع فیلتر های پیشنهادی درج شده است .       جدول کامل نام مواد ، فرمول ، نقطه جوش ، حد بو ، حد تماس ( بر حسب  و ppm ) پاسخ فیزیولوژیکی و انتخاب فیلتر می باشد.1-  نقطه جوش ترکیبات آلی در 65 به بالا با فیلتر نوع A و بخارات با نقطه جوش پایین تر از 65 با فیلتر های AX جذب می شود .2-    آستانه بو : نشان دادن کمترین غلظت بر حسب  که بوسیله بو قابل شناسایی می باشند.3-  حد آستانه مجاز : جدول حد آستانه مجاز که توسط ACGIH در سال  8-1997 تهیه شده ، برای هر ماده شیمیایی برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته برای کارگری که در معرض آن قرار داشته و اثرات قابل مشاهده ای ندارد ، نوشته شد .4-  پاسخهای فیزیولوژیکی ( توضیحات جدول ) : لیست کوتاهی از علائم اصلی از مسمومیتهای حاد و مزمن در جدول توضیح داده شد .5-    انتخاب فیلتر : در ستون مربوط به هرماده شیمیایی نوع فیلتر پیشنهادی نیز مشخص شده ؛                ** نشان می دهد که باید در هوای فشرده تازه استفاده کنند. 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۸

 

جدول انتخاب فیلتر
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
استالدهید8/280002/02545محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردردAX
اسید استیک8/15/21025سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشودA
استیک اتر-----مراجعه به اتیل استاتA
استن5/565/475001188تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفسAX
استونیتریل1/81704067سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانیدA
استیلن84-2/657--خفگی**
آکوولئین5/5205/01/023/0تحریک چشمها ، دستگاه تنفسA
اکریلونیتریل3/771/823/4مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانیدAB
الیل کلراید6/4441/113تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیهAX
آمونیاک3/33-026/02517تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیزK
آمیل استات اِن148026/0100532تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، سرفه ، تهوعA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
آنیلین4/1840002/026/7صدمه به سیستم عصب مرکزی ، چشم ، غددA
ارسنیک---01/0سمیت بالا ، سرطانزا3P
ارسنیک تری اکسید---01/0سرطانزا3BP
ارسین55-84/005/016/0سردرد ، بیماری معدهB
ازبستوز کروسیدولیت---2/0-سرطانزائی تأیید شده3P
ازبستوز آموسیت---5/0-سرطانزائی تأیید شده3P
آزبستوز کریزوتیل---2-سرطانزائی تأیید شده3P
بنزن805/45/06/1سمی محرک مشکوک به سرطانزائیA
بنزیل بروماید198---سمی محرک چشمهاA
بنزیل کلراید179235/012/5تحریک غشاء چشمهاA
بریلیم2970--002/0صدمه به ششها مشکوک به سرطانزائی3P
برومین73/58329/01/066/0تحریک سیستم تنفس صدمه به پوستB
برمواستن136---تحریک چشم ، سمیA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
برموفرم5/14953005/02/5تحریک غشاء و باعث مرگ میشودA
برموتولوئن7/183---محرکA
برموتری فلورواتیلن5/2----سمی صدمه به کلیه کبد تهوعAX
بوتانن ( متل اتیل کتن) MEK57/797375/0200590محرک خواب آورA
بوتیل استات (n)126009/0150713مراجعه به آمیل استاتA
بوتیل الکل (n)5/11736/050152خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کبدA
بوتیل الکل (ter)5/99219100303خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کلیهA
کربن دی اکساید2/78--50009000خفگی ، سردرد ، گیجی و خواب آلودگی**
کربن دی سولفاید5/460243/01031سردرد و گیجی ، هذیان ناخوشیAX
کربن منوکسید191--2529سمیت بالا ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه3UP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
کربن تترا کلراید8/7660531سردرد ، ناخوشی صدمه به کبد، سرگیجهA
کلرین5/34-03/05/05/1خورنده و سوزاننده ، سمی ، محرک پوست ، خیز ریهB
کلرین دی اکسید9/93/01/028/0تحریک غشاءB
کلرواستن119-18/3تحریک چشمها3AP
کلرواستوفنون237102/005/032/0تحریک زیاد چشمها3AP
کلروبنزن7/13198/01046سمی برای سیستم عصب مرکزی ، سردردA
کلروبرمومتان8/6721002001060محرک ، خواب آور متیلن کلراید را ببینیدA
کلروفرم26/212501049خواب آور مشکوک به سرطانیAX
کلرونیتروپروپان134-210محرکA
کلروپیکرین1124/51/067/0تحریک چشمها ، بیماری معده ، ناخوشیA
کلروپون4/59-1036سمی برای سیستم عصب مرکزیAX
کلروسولفونیک اسید151---تحریک چشمها و بینی3BP
کرسول2000012/0522سوختگی پوستA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
cs-----تحریک چشمها3AP3BP
سیانوژن21-5001021تحریک غشاء ، سردرد ، تهوعB
سیانوژن کلراید1/1323/075/0سمی م محرک ، سیانوژن را ببینیدB
سیکلوهگزان7/8043/13001030تحریک پوستA
سیکلوهگزانول5/16140050206خواب آور، صدمه به کبد ، کلیه ، رگA
سیکلوهگزانون6/15548/025100خواب آورسبک محرکA
د-د-ت-07/5-1صدمه به سیستم عصب مرکزی3AP
دی کلرواتان5/83445100405محرکA
دی کلرو اتیل اتر5/17890529تحریک غشاء خیز ریهA
دی کلرواتیلن593358/0200793محرک و خواب آورAX
دی کلرومتان--50174متیلن کاراید را ببینیدAX
دی کلرو پروپن75-15/4محرک قویA
دی اتیل آمین5/550846/0515صدمه به چشمهاAK
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
دی متیل سولفات5/37-1/052/0سوختگی پوست ، ضعف مشکوک به سرطان ورم ملتحمه چشم فلجAX
دی متیل فرمامید8/1523001030محرک ، صدمه به کلیهA
دی متیل هیدرازین3/631201/0025/0محرک، مشکوک به سرطانK
دی اکسان101018/02590محرک غشاء ، صدمه به کلیهA
گرد و غبار----------3P
اتان172----خفگی**
اتانل آمین5/170333/535/7محرکAK
اتیل استات15/770196/04001440محرک غشاء ، خواب آور کم خونیA
اتیل الکل3/7834/010001880تحریک چشمها و تنفسA
اتیل برماید381489522سمی ، خواب آور ، ورم ملتحمه چشم ، مشکوک به سرطانAX
اتیل کلراید3/1221100264خواب آور ، محرک شش ( ریه ) و چشمهاAX
اتیل اتر6/3499/04001210محرک