آيين نامه ايمنی انبار

آئيــن نامه ايمنـي انبارهاي كالا

------------

تعاريف وگروه بندي

1- انباركالا مكاني است كه د ر آن يك يا چند نوع كالا يا مواد اوليه مختلف نگهداري ميشود.

2- گروه بندي انبارها برحسب نوع كالائي است كه د ر آنها نگهداري ميشود وبه چهار گروه به شرح زير تقـسيم ميگرد ند.

انبار گروه يك :

                      مكاني كه د ر آن كـالا وموادي كه نمي سوزنـد نگهـد ا ري مـيشوند  مانند ــ‌ آهــن آلات , پــروفـيل فـلزي,

                      ماشين آلات , موتور بد ون لاستيك وسوخت, انواع پيچ ومهره , ميــخ , سيمان ...

انبار گروه د و:

                     مكا ني كه د ر آن كـالا وموا د خـشك وزغــا لي  ما نند ــ چوب, كاغــــذ , پـنبه , محصـولات كشا ورزي

                     ( غـلات, حبوبات) , پا رچه , فـرش, وسايل برقي و كالاي مشابهي كه د ر صند وقهاي چوبي يا كارتنهاي

                      مقــوائي ولـفا ف بسته بنده شده با شند , نگهـد ا ري ميشوند.

انبار گروه سـه :

                    مكا ني كه د رآ ن كالا ومواد شيميا ئي ود ا روئي ومايعا ت قا بل ا شتعا ل ما نند نفـت ومشتقا ت آن, الكل ,

                    روغـنهاي حيواني, نباتي وخوراكي وصنعتي , پارا فـين مايع وجامد , داروهاي شيميا ئي وصنعتي ومـا نـند

                    آ نهـا نگهـد ا ري ميشوند.

انبار گروه چهار :

                    مكـاني كه د رآ ن كالاي لاستيكي وپلا ستيكي مانند روئي وتـوئي وسا يل نقـليه لاستيك وپلا ستيك ورق ,

                    ا شياء سا خته شد ه ا ز لاستيك , مواد خا م لا ستيك وپلا ستيك وظروف پلا سـتيكي وسا ير ا شياء ساخته

                    شده از آ نها نگهـد ا ري ميشوند.

تصرفها ي ا نبا ري برا سا س ميا نگـين با ر محتويا ت قا بـل ا حترا ق درهـرمتـر مربع زير بنا به چها ر گــروه تقـسيم بندي ميشوند:

1- ميا نگـين با ر 0 5 ــ 0   كـيلوگرم بـر متر مربع زيربنا      كــم خطــر  

2-     ً‌       ً     100 ــ‌ 50     ً             ً          ً       ً          متوسط خـطــر

3-     ً       ً    150 ــ 100    ً          ً         ً      ً         پــر خطـــر

4-    ً        ً  بيشتر از 150    ً            ً          ً        ً          بسيـار پر خطــر

مقــررا ت عـمــومــي:

n                              صاحب كالا ومواد ونماينده ا و د ر هـنگام تحويل كالا يا مواد به انبار موظف ا ست مشخصات كامل كالايا موا د خود را د ربرگه مخصوص شنا سنامه كالا يا مواد كه شا مل ا طلاعا تي ا ست د ر خصوص امكا ن آ تش گيري , ا نـفجار و ايجاد حواد ث مشا به كه سبب خسارت مالي يا صد مات ميگـرد د, با صحت قـيد كرده وذ يـل بـرگـه را امضاء وبه مسئول انبار تحويل دهـد. مسـئول ا نبار مكـلف ا ست براي كسب ا طمنيا ن, نظا رت لازم را درهنگام تحـويل گرفـتن كالا يا مواد معمول دارد.

 

n                              موقـعـيت سـا ختما نهـاي ا نبا ر اعـم ا ز قـسمت با ز وسر پوشيده بايد به گونه اي باشد تا وسا ئل نقـلـيه مــوتـوري وغـير موتوري مورد لزوم بتوانند بد ون برخورد با ما نع تا جلوي د رب ا نبا ر پيـش بروند.

n                              د ر داخل انبارها بايد به نسبت وسعت آن برحسب موا د هـواكش نصب شود تا هـواي انبار مـرتباً عـوض شود.

n                              محوطه داخل انبار وبار اندازها با يد ا ز پوشال, خا شاك, خـرده چوب وكاغـذ وساير مواد زا ئد قابل اشتعال پاك باشــد.

 

مقـر را ت اخـتصـــا صي:

            

n                              ا نبا رها ئي كه عـرض آ نها كمتر از 20 متـر است عـرض راهـرو داخل انبار نبايد از 5/1 متـر كمتر باشد.

n                              انبا رها ئي كه عـرض آ نها بيشتر از 20 متر باشد, عـرض راهـرو كمتر ا ز دو متر نخـواهـد بـود.

n                              چنا نچه ا نبار به وسائل مكا نيكي يا موتوري حمل ونقـل مجهز باشد راهـروهاي متناسب با عـبور وسا يل مـزبور منـظور خواهـد گـرد يد.

n                              راهـروي طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كالابوده وبا رنگ سفـيد از د و طرف خط كشي ومشخص شد ه با شد.

n                              كـليه كا ركنا ن ا نبا رها با يد آموزشهاي مربوط به ايمني و آ تش نشا ني را فــرا گـيرند وگواهـينـا مـه مـقـد مـا تي آ موزش ا يمني وآ تش نشا ني را د ريافـت دا رند.

n                              انبارها با يد با توجه به ا مكانات محل مجهز به وسا يل ارتبا طي كا في با شـند.

n                              وسا يل مـوتوري مخصوص رفـت وآ مـد د ر دا خل ا نبا رها ( ليـفـتراك ...) بايد مجهز به كپسول اتش نشاني مناسب باشد.

n                              كپسول آتش نشاني بايد د ر نقا طي قـرارداده شوند كه از حـرارت ونور آ فـتا ب وبرف و باران مصـون با شند.

n                              د رهـر انبار بايد حـدا قـل يك جعبه كمكهاي اوليه بامحتويات لازم نصب وشماره تـلفـن د رمانگاه , آ تش نـشا ني باخط د رشت وخوا نا د ر كناركـليه تلفـنهاي دا خل ا نبا ر نصب گرد د.

n                              د ر ا طرا ف با را نـد ا ز وا نبار با يد روشنا ئي منا سب پيـش بيني شـود.

n                              آتش زد ن چوب , تخته وكاغـذ باطله ونظا ير آنها د ر  داخل انبارها مطلقاً ممنـوع است.

n                              هـمه روزه مقــا رن با تعـطيلي ا نبار, با يد تمام محـوطه ا نبا رها از نظر ا يمني بوسيله مسئول انبار بطور د قـيق با زد يد ونتيجه د ر د فـتر مخصوص ثبت گـرد د.

n                              ا ســتعـما ل د خا نيا ت د ر محــوطه د ا خـل و خـا رج ا نبــا ر مطلـقاً ممــنوع ا سـت. عـــلا ئم هـشــد ا ر دهــنده « ا ستعما ل د خا نيا ت مـطلقـاً ممـنوع » با يد به تعـداد كافي و د ر معـرض د يد كا ركنان ومراجعان نصب شود.

n                              در صورتي كه كف انبار فاقـد شيب وآبرو باشد بايد كالاحدا قـل 5 سانتي متر با سطح زمين فا صله داشته با شد.

n                              فاصله بين انبا رهاي محصورومسقـف با د يوا رهاي مجاور از هـر چهار طرف نبايد كمتر از شــش متر با شــد وا يـن فاصله بايد از هــرنوع كالا , خالي نگهداري شود بنـحوي كه خود روهاي آتش نشاني بتوانند ا نبــا ر را بـه آ سا نـي د ور بزنند .

n                              بين سقـف ا نبا رو مرتـفـع ترين نقـطه كالاي چـيده شده با يد به شرح زير فا صله وجود دا شته با شد:

      الف: ا گـر ا رتفاع كالاي چيد ه شده از 5/4 متر بيشتر باشد فاصله تا سقـف 5/1 متر .

       ب :   ً                ً               ً  بين 60/2 تا 5/4 متر باشد فاصله تا سقـف يك متر.

       ج :    ً               ً               ً كمتر از 60/2 متر باشد فاصله تا سقـف 40 سانتــي متر.

n                              در انبارهائي كه عـرض آن كمتر از 35 متـر باشد حد ا كـثر سطــح ا شـغا ل شده د رهـر قـسمت كالا 250 متــرــ مربع وفاصله آن با قـسمت د يگـر يـك متر باشد.

n                              ا گـر عـرض انبار 35 متر وبيشتر باشد حداكثرسطح اشغال شده د ر هـر قـسمت كالا 1000 متر مربع وفاصله آن با قـسمت د يگــر حد ا قـل د و متر خواهـد بود .

n                              فا صله بين كالا تا د يوا ر ا نبا ر حـد ا قـل 60 سا نتيمتر خواهـد بود.

 

مقـررا ت ا ختصا صي ا نبارها ي گــروه 1 و 2

      د ر مـوقع چيد ن آهــن آلات د ر انبار هاي گـــروه 1 , بايد د قـت و مراقـبت كامل به عـمل آ يـــد كه به هـيچ وجـه 

      خطـــرغـلـتيد ن وا فـتاد ن قطعا ت د ر بين نبا شد , كالا هاي ا نبا ر گــروه يك را مي توان با رعا يت مقـــررات

      مربوط به كالا هاي مزبور د ر انبار هاي گــروه 2 نگهــد ا ري كرد.

مقـررا ت ا ختصا صي ا نبا رها ي گــروه 3 و 4

n                              د ر ا نبا رهاي گروه 3 , نگهد ا ري سا ير كالا ممـنوع ا ست , كالا ها ئي كه د ر اين انبا رها نگـهد ا ري مــيشود با يد طبقه بندي شــد ه وهــر قـسمت ا ز انبا ر براي يك نوع كالا اختصا ص داده شـود .

n                              وسعت انبارهاي محصور و مسقـف ما يعا ت قا بل اشتعا ل د ر نقا طي كه داراي وسا يل آتش نشاني مجهز باشد از يك صـد متــر مربع ود ر مناطقي كه فاقـد وسايل آتش نشاني مجهز است از 30 مترمربع نبايد تجاوز كند.

n                              نگهداري انواع مواد قابل اشتعال در ظرف سرباز يا قـوطي وبشكه هاي داراي نشتـي ممـنوع است.

n                              براي نگهداري شيشه ها وقـوطيها وظروف محتوي موا د روغـني ومايعات قا بل اشتعا ل با يد قـفـسه بندي فـلزي منا سب فـرا هـم گـرد د . كه ا ز وارد آمد ن فـشار وشكــستن آنها جلوگيري شود.

n                              ساختمان كف انبار دارو و مايعات قابل اشتعال بايد منحصــراً سيمان باشد وبطور مرتب شـستشو گرد د تا از آلوده شد ن به موا د چربي وداروهاي مختلف جلـوگيري شود.

n                              براي نگهدا ري ا شياء لاستيكي وپلا ستيكي با يد از ا نبارهاي محصور ومسقـف استفاده شود.

n                              كليه مواد پلا ستيكي به شرح گروه 4 بايد از ساير انواع كالا مجـزا و د ر انبارهاي مخصوص نگهداري شود. ونگهداري كالا هاي گروه 2و 3 د ر انبار هاي  گروه 4 ممنــوع است. ولي كالا گروه يـك را ميتــوا ن با رعايت مقـررات مربوط به نگهداري آنها د ر انبار هاي گروه 4 نگهداري نمود.

n                              در داخل انبارهاي گروه 2و3و4 بايد به نسبت وسعت آن هـواكـش نصب شود. , كه هـواي ا نبا ر مــرتباً عـــوض شود.

                                                                              تهيه كننده – قاسم زاده

                                                                          كارشناس بهداشت حرفه اي

 

   + روح اله قاسمزاده - ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٧/۳٠

عبارت ایمنی

عبارات ايمني و عبارات خطر در برچسب‌گذاري

روح‌الله قاسم زاده، كارشناس بهداشت حرفه‌اي 

در روش بر چسب‌گذاري (Labeling) به كدهاي S و R اشاره مي‌شود. مفاهيم اين كدها به قرار ذيل مي‌باشند:

الف : عبارت ايمني (Safety Phrase)

اين عبارت معمولا با كد S بر روي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک S: 2-26-36 مي‌باشد. يعني اين ماده بايد دور از دسترس اطفال نگهداري شود – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نماييد – در طول کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

ب: عبارت خطر (Risk Phrase)

اين عبارت معمولا با كد R برروي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک R-35 مي‌باشد. يعني اين ماده سوختگي‌هاي خورنده شديد ايجاد مي‌نمايد. 

در رابطه با عبارات ايمني كدهاي S1 الي S62 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:

S1 – در محل امن نگهداري شود.

S2 – دور ازدسترس اطفال نگهداري شود.

S3 – در جاي خنک نگهداري شود.

S4 – دور از محل زندگي نگهداري شود.

S5 – در مايعي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.               

S5.1 – آب

S5.2 - نفت

S6 – در گاز بي‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.

S6.1 – نيتروژن

S6.2 – آرگون

S6.3 – دي اکسيد کربن

S7 – در ظرف کاملا در بسته نگهداري شود.

S8 – در ظرف کاملا خشک نگهداري شود.

S9 – در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.

S10 – ندارد.

S11 – از نفوذ هوا جلوگيري شود.

S12 – در ظرف مهر و موم شده نگهداري شود.

S13 – به دور از مواد غذايي، نوشيدني و خوراک دام نگهداري شود.

S14 – به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداري شود.

14.1 – فلزات سنگين، اسيدها، بازها.

14.2 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها و فلزات سنگين

14.3 - آهن

14.4 – آب و بازها

14.5 - اسيدها

14.6 - بازها

14.7 – فلزات

14.8 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها

14.9 – مواد آلي قابل اشتعال

14.10 – مواد قابل اشتعال، اسيدها

14.11 – مواد قابل اشتعال

S15 – دور از گرما نگهداري شود.

S16 – به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداري شود.

S17 – به دور مواد قابل احتراق نگهداري شود.

S18 – درب ظرف با احتياط باز شود.

S19 – ندارد.

S20 – در هنگام استفاده از خوردن و آشاميدن خودداري شود.

S21 – در هنگام استفاده سيگار نکشيد.

S22 – گرد و غبار آن را تنفس نکنيد.

S23 – بخارات آن را تنفس نکنيد.        

23.1 – گازهاي آن را تنفس نکنيد.

23.2 – بخارات آن را تنفس نکنيد.

23.3 – اسپري آن را تنفس نکنيد.

23.4 – فيوم‌هاي آن را تنفس نکنيد.

23.5 – بخارات و اسپري آن را تنفس نکنيد.

S24 – از تماس با پوست اجتناب شود.

S25 – از تماس با چشم‌ها اجتناب شود.

S26 – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سريعا با آب جاري شسته و به پزشک مراجعه کنيد.

S27 – سريعا همه لباس‌ها را عوض کنيد.

S28 – بعد از تماس با پوست محل را سريعا با کف صابون فراوان بشوييد.

28.1 – با آب

28.2 – آب و صابون

28.3 – آب و صابون، در صورت امکان پلي‌اتيلن گليکول 400

28.4 – پلي‌اتيلن گليکول 300 و اتانول (2 به 1) و مقداري آب و صابون.

28.5 – پلي‌اتيلن گليکول 400

28.6 – پلي‌اتيلن گليکول 400 با آب فراوان

28.7 – آب و صابون اسيدي

S29 – در فاضلاب تخليه نکنيد.

S30 – هرگز به اين محصول آب اضافه نکنيد.

S31 – دور از موارد قابل انفجار نگهداري شود.

S32 – ندارد.

S33 – نکات ايمني در مورد مواد  و اجسام الکتريسيته‌دار را رعايت نماييد.

S34 – از ايجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداري کنيد.

S35 – مواد زايد و ظروف بايد به روش ايمني دفع شود.

S36 – از لباس محافظ مناسب استفاده کنيد.

S37 – از دستکش مناسب استفاده کنيد.

S38 – اگر تهويه کافي نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنيد.

S39 – از عينک مناسب استفاده کنيد.

S40 – کف محل کار و اشياي آلوده را با ماده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه کرده تميز نماييد.

S41 – در صورت آتش‌سوزي يا انفجار از استنشاق فيوم‌ها خودداري شود.

S42 – به هنگام انتشار دود يا اسپري کردن، از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده کنيد.

S43 – در صورت بروز حريق از خاموش کننده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده استفاده کنيد.

43.1 – آب

43.2 – خاموش کننده آب يا پودر

43.3 – خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

43.4 – دي‌اکسيد کربن، هرگز از آب استفاده نشود.

43.5 – هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود.

43.6 – ماسه، هرگز از آب استفاده نشود.

43.7 – پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود. 

43.8 – ماسه، دي‌اکسيدکربن يا پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

S44 – در صورت احساس ناراحتي به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را نشان دهيد)

S45 – به هنگام بروز حادثه يا احساس ناراحتي سريعا به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهيد).

S46 – در صورت خوردن آن سريعا به پزشک مراجعه کنيد – ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.

S47 – در دماي پايين نگهداري شود.

S48 – با توجه به نوع ماده در آب نگهداري شود.

S49 – فقط در ظرف اصلي نگهداري شود.

S50 – اجازه ندهيد با مواد زير مخلوط شود:

50.1 - اسيدها

50.2 - قلياها

50.3 – اسيدهاي قوي، بازهاي قوي، فلزات غير آهني

S51 – فقط در محلي با تهويه خوب استفاده شود.

S52 – توصيه نمي‌شود به مقدار زياد در داخل محيط استفاده شود.

S53 – از تماس با آن اجتناب شود (قبل از استفاده دستورالعمل آن را بگيريد) .

S54 – ندارد.

S55 – ندارد.

S56 – مواد زايد و ظروف خطرناک و ضايعات ويژه آن را در نقطه‌اي جمع کنيد.

S57 – از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محيط اجتناب کنيد.

S58 – ندارد.

S59 – با مراجعه به کارخانه سازنده و تهيه کننده اطلاعات بازيافت را بدست آوريد.

S60 – اين ماده و ظروف آن بايد به عنوان ضايعات خطرناک دفع شوند.

S61 – از رها کردن آن در محيط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).

S62 – در صورت خوردن، از استفراغ جلوگيري شود. سريعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.

كدهاي ترکيبيS

S1/2 = در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداري مي‌شود.

S3/7/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محل خنک و با تهويه خوب نگهداري شود.

S3/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.

S3/9/14 = در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد زير نگهداري شود:

3/9/14.1 = فلزات سنگين، اسيدها و قلياها

3/9/14.2 = اکسيد کننده، اسيدي، ترکيبات فلزي سنگين

3/9/14.3 = آهن

3/9/14.4 = آب و قلياها

3/9/14.5 = اسيدها

3/9/14.6 = قلياها

3/9/14.7 = فلزات

3/9/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي

3/9/14.49 = فقط در ظرف اصلي در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد ذيل نگهداري شود:

3/9/14.1/49 = ترکيبات فلزي سنگين اسيدها و قلياها

3/9/14.2/49 = اکسيد کننده، اسيدها ترکيبات فلزي سنگين

3/9/14.3/49 =  آهن

3/9/14.4/49 = آب و قلياها

3/9/14.5/49 = اسيدها

3/9/14.6/49 = قلياها

3/9/14.7/49 = فلزات

3/9/14.8/49 = اکسيد کننده و اسيد

3/9/49 =در ظرف اصلي در جاي خنک در محلي با تهويه خوب

3/14 = در جاي خنک بدور از مواد ذيل نگهداري شود:

3/14.1 = مواد کاهنده ترکيبات فلزي سنگين، اسيدها و قلياها

3/14.2 = اکسيدکننده ، مواد اسيدي ترکيبات فلزي سنگين

3/14.3 = آهن

3/14.4 = آب و قلياها

3/14.5 = اسيدها

3/14.6 = قلياها

3/14.7 = فلزات

3/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي

S7/8 = در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداري شود.

S7/9 = در ظرف کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.

S20/21 = در موقع کار و استفاده، از خوردن آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد.

S24/25 =  از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود.

S36/37 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.

S36/37/39 = از لباس، دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.

S36/39 = از لباس و عينک مناسب استفاده کنيد.

S37/39 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.

S47/49 = فقط در ظرف اصلي و در دمايي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري ‌شود.  
 

در رابطه با عبارات خطر كدهاي R1 الي R68 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:

R1 – در حالت خشک قابل انفجار است.

R2 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.

R3 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار زياد است.

R4 – شکل ترکيبات فلزي بسيار حساس و قابل انفجار است.

R5 – گرما ممکن است باعث انفجار شود.

R6 – در صورت وجود يا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.

R7 -  ممکن است آتش بگيرد.

R8 – در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگيرد.

R9 – در صورت ترکيب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.

R10 – قابل اشتعال است.

R11 – قابليت اشتعال بالا دارد.

R12 – به شدت مشتعل مي‌شود.

R13 – گاز مايع با اشتعال بالا

R14 – با آب واکنش شديد مي‌دهد.

R15 – در صورت تماس با آب، گازهاي قابل اشتعال زيادي توليد مي‌کند.

R16 – در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسيد کننده، خطر انفجار وجود دارد.

R17 – در هوا خود بخود مشتعل مي‌شود.

R18 – در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل يا منفجر شود.

R19 – ممکن است پروکسيدهاي قابل انفجار تشکيل دهند.

R20 – براي تنفس مضر است.

R21 – در تماس با پوست، مضر است.

R22 – اگر خورده شود، مضر است.

R23 – براي تنفس سمي است.

R24 – در تماس با پوست، سمي است.

R25 – اگر خورده شود، سمي است.

R26 – براي تنفس، خيلي سمي است.

R27 – در تماس با پوست خيلي سمي است.

R28 – اگر خورده شود خيلي سمي است.

R29 – در تماس با آب گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).

R30 – هنگام استفاده ممکن است شديدا مشتعل شود.

R31 – در تماس با اسيدها گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).

R32 – در تماس با اسيدها گاز خيلي سمي آزاد مي‌کند.

R33 – خطر اثرات تجمعي وجود دارد.

R34 – باعث سوختگي مي‌شود.

R35 – باعث سوختگي‌هاي شديد مي‌شود.

R36 – باعث تحريک چشم‌ها مي‌شود.

R37 – باعث تحريک سيستم تنفس مي‌شود.

R38 – باعث تحريک پوست مي‌شود.

R39 – خطر خيلي جدي و اثرات غير قابل برگشت وجود دارد.

R40 – اثر سرطان‌زاي محدودي مشاهده شده است.

R41 – خطر آسيب جدي به چشم‌ها وجود دارد.

R42 – در صورت تنفس ممکن است باعث حساسيت شود.

R43 – در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.

R44 – در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد.

R45 – ممکن است باعث سرطان شود.

R46 – ممکن است باعث آسيب توارث ژنتيکي شود.

R47 – ممکن است باعث تولد ناقص شود.

R48 – در تماس طولاني، خطر جدي داشته و باعث آسيب به سلامتي فرد مي‌شود.

R49 – در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود.

R50 – براي موجودات آبي خيلي سمي است.

R51 - براي موجودات آبي سمي است.

R52 - براي موجودات آبي ضرر دارد.

R53 - در طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط آبي شود.

R54 – براي کليه گياهان سمي است.

R55 – براي کليه جانوران سمي است.

R56 – براي موجودات خاکي سمي است.

R57 – براي زنبور عسل سمي است.

R58 – در تماس طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط شود.

R59 – براي لايه ازون خطرناک است.

R60 – ممکن است به حاصلخيزي خاک آسيب برساند.

R61 – ممکن است باعث آسيب به جنين شود.

R62 – خطر صدمه به حاصلخيزي خاک وجود دارد.

R63 – امکان وارد شدن صدمه به جنين وجود دارد.

R64 – ممکن است باعث صدمه به بچه‌هايي که با شير مادر تغذيه مي‌شوند، گردد.

R65 – اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسيب ديدگي شود.

R66 – در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکي و ترک پوست شود.

R67 – بخارات آن ممکن است باعث گيجي و خواب آلودگي شود.

R68 – خطر اثرات غير قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد. 
 

كدهاي ترکيبي R

R14/15 – به شدت با آب واکنش داده و گازهاي قابل اشتعال آزاد مي‌کند.

R45/29 – با آب واکنش داده و گازهاي سمي و قابل اشتعال آزاد مي‌کند.

R20/21 – در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.

R20/22 - در صورت خوردن و استنشاق مضر است.

R20/21/22 – در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.

R21/22 – در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است.

R23/24 – در تماس با پوست و استنشاق، مسموميت ايجاد مي‌کند.

R23/25 - در صورت خوردن و استنشاق مسموميت ايجاد مي‌کند.

R23/24/25 – در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسموميت ايجاد مي‌کند.

R24/25 – در صورت تماس با پوست يا خوردن مسموميت ايجاد مي‌کند.

R26/27 – در صورت استنشاق و تماس با پوست مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.

R26/28 – در صورت استنشاق و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.

R26/27/28 – در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.

R27-28 – در تماس با پوست و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.

R36/37 – چشم ها و دستگاه تنفسي را تحريک مي‌کند.

R36/38 – باعث تحريک چشم‌ها، و پوست مي‌شود.

R36/37/38 – باعث تحريک چشم‌ها دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.

R37/38 – باعث تحريک دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.

R42/43 – در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.

   + روح اله قاسمزاده - ٥:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤

بر چسب گذاری

  بر چسب گذاری LABE Ling

   قاسم زاده کارشناس بهداشت حرفه ای 

 

برای آگاهی و شناسایی مواد شیمیایی ، شامل نام مواد ، خطرات ، حمل و نقل ، انبارداری ، کمک های اولیه ، وسایل حفاظت فردی و اطلاعات عمومی شامل ، وزن خالصی ، وزن با ظرف ، نام شرکت تولید کننده ، آدرس و شماره تلفن ، در جهت استفاده صحیح و بیخطر ، تأمین کنندگان مواد شیمیایی اطلاعاتی را تهیه و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند که این اطلاعات در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) بطور کامل و خلاصه بصورت برچسب روی ظروف ارائه می گردد .

در مقاله قبلی اطلاعات و چارچوب کلی در برگه اطلاعات ایمنی مواد توضیح داده شد در این مقاله اطلاعاتی در ارتباط با برچسب گذاری ارائه می گردد .

کلیه ظروف و مواد شیمیایی اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ باید دارای برچسب باشد تا به عموم افرادی که با آن سر و کار دارند آگاهی دهد که محتوی ظرف چیست ؟ و چه خطراتی دارد ؟

برچسب مناسب باید در اطلاع رسانی به غیر از افرادی که با مواد سر و کار دارند به افراد معمولی نیز آگاهی دهد .

برچسب مواد علاوه بر خطرات فیزیکی قابلیت اشتعال ، انفجار ، خطرات میل ترکیبی یا ناسازگاری را شامل شود .

یک برچسب حاوی اطلاعات زیر می باشد :

1-    نام مواد

2-    علائم خطر شامل  1-2- اکسید کننده 2-2- قابل اشتعال 3-2- سمی 4-2-   خورنده ، سوزاننده 5-2- زیان آور 6-2- التهاب آور 7-2- قابل انفجار 8-2- رادیو اکتیو

باتوجه به اینکه یک ماده می تواند یک یا چند خطر داشته باشند پس یک برچسب می تواند دارای یک یا چند علامت از خطرات فوق باشد .

مثلاً متانل دارای برچسب سمی و قابل اشتعال می باشد

Ø     استن دارای برچسب قابل اشتعال

Ø     کلروفرم دارای برچسب سمی

Ø     تری اتیل آمین خورنده ، قابل اشتعال

Ø     دی اتیل آمین برچسب خورنده ، قابل اشتعال می باشد

Ø     پیوالویل کلراید خورنده ، سمی و محرک

Ø     پیریدین قابل اشتعال ، مضر

Ø     متیلن کلراید سمی ، مضر

3-    کد بین المللی مواد

4-    گروه بسته بندی

5-    نام ، آدرس و شماره تلفن شرکت تولید کننده ، وارد کننده ، توزیع کننده ، مصرف کننده و نمایندگی مجاز

6-     وزن خالص ، با ظرف و ظرف خالی

7-    تاریخ تولید و مصرف

8-    شماره بچ

9-    مجوز خروج

10-      تعرفه گمرکی

11-      شرکت بیمه گذار

12-      نقطه جرقه ) یاFLASH Point ( C˚

13-      مطلب دیگری روی برچسب نوشته شده موضوع کمکهای اولیه می باشد

در بحث کمکهای اولیه به موارد زیر اشاره شد :

الف ) در تماس با چشم ، معمولا ً توصیه شده بعد از تماس ماده شیمایی با چشم محل را با آب جاری و فراوانی حداقل به مدت 15 10 دقیقه باز نگه داشتن پلکها شسته و به پزشک مراجعه کنید .

ب ) در تماس پوست : محل را با آب جاری و فراوان بشویید و لباسهای آلوده را در بیاورید .

ج ) در تنفس : مصدوم را به هوای آزاد ببرید .

د ) در صورت بلع : دادن آب فراوان به مصدوم یا دادن شیر ، بسته به نوع مواد و توصیه آن را در MSDS توصیه و ترغیب به استفراغ و یا توصیه به عدم استفراغ .

14- ریخت و پاش و انتشار مواد

15- حمل و نقل و انبارداری

16- توصیه به مطالعه MSDS قبل از استفاده

17- توصیه به اختصاص یک سرویس اضطراری و یا تیم واکنش اضطراری در زمان وقوع حوادث

18- عبارات خطر ( هشدارهای R )

19- عبارات ایمنی ( هشدار S )

عبارات فوق بصورت عدد مشخص و در بیشتر موارد روی برچسب توضیح داده شده است ( در مقاله بعدی به عبارت S و R خواهیم پرداخت )

پس برچسب گذاری راهی مطمئن و بیخطر در استفاده از مواد شیمیایی می باشد و به عنوان اولین و ساده ترین راه شناخت مواد شیمیایی توصیه شده است .

مثالی از برچسب روی یک مواد شیمیایی :

نام مواد ( IPA ) ایزوپروپیل الکل

نام شرکت  Sasol

-         حمل و نقل

کد بین المللی 1987

گروه بسته بندی 2

نقطه جرقه ( 53 ) 7/11

برچسب خطر قابل اشتغال

وزن خالص   160 کیلو گرم

وزن ظرف  17 کیلو گرم

وزن با ظرف  177 کیلو گرم

کمکهای اولیه :

الف ) در تماس با چشم ، در صورت  وجود لنز روی چشم ، آن را بردارید محل را با آب جاری و فراوان حداقل به مدت 15 دقیقه بشوئید پلکها را باز نگه دارید در صورت امکان از آب سرد استفاده کنید از هیچ نوع پماد استفاده نکنید ، پزشک را با خبر سازید .

ب ) در تماس با پوست : محل را سریعاً با آب فراوان بشوئید ، لباس و  کفش را عوض کنید ، محل تحریک را با یک نرم کننده بپوشانید ، لباس و کفش را قبل از استفاده مجدد بشوئید پزشک را با خبر سازید ، محل را با یک صابون ضد عفونی کننده بشوئید و پوست را با یک پماد ضد باکتری بپوشانید .

ج) در صورت استنشاق : مصدوم را به هوای آزاد ببرید در صورت بیهوشی تنفس مصنوعی بدهید ، اگر در تنفس مشکل داشت به او اکسیژن بدهید ، کمربند و دکمه یقه و کروات را باز کنید ، در صورت بروز علائم ، پزشک را با خبر سازید .

د ) در صورت بلع ( خوردن ) : به مصدوم اجازه استفراغ ندهید ، اگر بیهوش است از طریق دهان چیزی به او ندهید ، تنفس مصنوعی دهان به دهان را شروع کنید .

ذ) در صورت نشت : با آب رقیق کنید ، با کهنه پاک کنید ، با یک ماده خشک خنثی جذب کنید .

و) ماده قابل اشتعال : بدور از هر گونه منابع جرقه نگه داری شود ،  جلوی نشتی را بگیرید ، از ورود آن به داخل فاضلاب جلوگیری کنید .

ه) انبارداری : در انبار جداگانه  مشخص ، در محل خنک با تهویه خوب در ظرف کاملاًدر بسته بدور از منابع جرقه ، شعله ، بدور از مواد اکسید کننده و ناسازگار نگه داری شود .

 

تلفن : 2879-351-0911

 

   + روح اله قاسمزاده - ٥:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤

 

ايمني مواد شيميايي

روح‌اله قاسم‌زاده، كارشناس بهداشت حرفه‌اي، شركت آنتي‌بيوتيك سازي ايران 

مقدمه:

با توجه به استفاده روزافزون مواد شيميايي در صنايع كشاورزي، دارويي، پتروشيمي، نفت و غيره، مراحل توليد، حمل و نقل، استفاده و انبارداري آن سالانه باعث هزاران حادثه، بيماري شغلي، آتش‌سوزي و انفجار گرديده است؛ به طوري كه تعداد زيادي از كارگران به علت حوادث و بيماري شغلي از چرخه اقتصادي خارج و هزينه زيادي به سازمان‌هاي بيمه‌گر تحميل شده است. لذا لزوم شناسايي مواد شيميايي، نحوه كار ايمن و بي‌خطر انبارداري و حمل و نقل درست جهت پيشگيري از حوادث بيش از پيش احساس مي‌شود. 

شناسايي مواد شيميايي چگونه امكان‌پذير است؟

براي شناخت مواد شيميايي از برگه اطلاعات ايمني مواد (MSDS) استفاده مي‌شود كه حاوي نكات زير مي‌باشد:

1) مشخصات ماده.

- نام ماده - كد ماده - شركت توليد كننده - آدرس و شماره تلفن شركت

- شماره تلفن اضطراري - آدرس و شماره تلفن نمايندگي مجاز 

2) اطلاعات مربوط به تركيب مواد.

- جرم مولكولي  - اسامي مترادف  - فرمول شيميايي 

3) خطرات ماده.

مواد از نظر خطر به صورت زير تقسيم‌بندي مي‌شوند:

  • قابل اشتعال (Flammable): مانند متانول، استن، ايزوپروپيل الكل
  • قابل انفجار (Explosive): مانند گازهاي استيلن، هيدروژن، آمونياك و ...
  • خورنده و سوزاننده (Corrosive): مانند اسيد كلريدريك، سولفوريك، نيتريك
  • سمي (Toxic) مانند كلروفرم، متيلن كلرايد و ...
  • مضر (Harmful): مانند متيلن كلرايد، دي متيل فرماميد، كلروفرم
  • اكسيد كننده (Oxidant): مانند كلرات سديم، نيترات پتاسيم، نيترات آمونيوم
  • راديواكتيو (Radioactive): مانند كبالت، رادن، سزيم
  • گندزدا (Infection): مانند كلر، ازن
  • محرك (Irritant) مانند آمونياك و ...
 

4) كمك‌هاي اوليه:

كارهاي انجام شده در رابطه با نجات شخص مصدوم و كاهش عوارض حادثه در صورت تماس مواد شيميايي با چشم‌ها، پوست، لباس، استنشاق و خوردن و بلع مواد مي‌باشد. 

5) خطرات مربوط به آتش‌سوزي و انفجار:

تهيه و تدارك خاموش كننده مناسب، استفاده از وسايل حفاظت فردي به هنگام اطفاء حريق، مواد ديگري كه در اثر گرما توليد مي‌شوند، توليد گازها و بخارات خطرناك و قابل انفجار به هنگام آتش‌سوزي، جلوگيري از گسترش حريق و ... 

6) خطر مربوط به حوادث:

انجام احتياطات لازم و توصيه به منظور اجتناب از استنشاق ذرات، بخارات و تماس با پوست، جلوگيري از وارد كردن آن به فاضلاب به علت خطر انفجار. 

7) انبارداري:

نگهداري در ظروف مناسب و دماي معين، جاي خشك و خنك بدور از نور خورشيد و منابع گرمازا، حساسيت به رطوبت، عدم استعمال دخانيات. 

8) استفاده از وسايل حفاظت فردي:

استفاده از ماسك تنفسي با فيلتر مناسب

استفاده از عينك

استفاده از دستكش با جنس مشخص و ضخامت كافي 

9) خصوصيات فيزيكي و شيميايي:

- شكل (جامد، مايع، گاز، كريستال، پودر و ...)

- رنگ     - بو      - اسيديته       - نقطه جوش      - نقطه ذوب     - درجه آتش‌گيري Ignition temprature         - نقطه اشتعال Flashpoint         - حد بالا و پايين انفجار LEL% - UEL%       - حد بالا و پايين اشتعال LFL% - UFL%     - حلاليت       - واكنش‌پذيري 

10) پايداري واكنش:

- تغيير شكل   - تغيير رنگ    - نگهداري در كنار مواد ناسازگار   - قابليت اشتعال   - حساسيت به گرما    - تركيب يا مخلوط با هوا 

11) اطلاعات سم‌شناسي:

- LD50

- LC50

- علايم بر روي حيوانات آزمايشگاه مانند موش و خرگوش

- سرطان‌زايي - جهش يا موتاسيون - آثار و علايم روي انسان 

12) اطلاعات زيست‌محيطي:

- رهاسازي در آب، فاضلاب، خاك  - تاثير بر روي موجودات زنده آبي 

13) ملاحظات:

- توليد  - بسته‌بندي 

14) اطلاعات مربوط به حمل و نقل:

- حمل از طريق دريا، زمين، هوا - ميزان و مقدار حمل از راه‌هاي هوايي، زميني و دريايي 

15) برچسب‌گذاري Labelling:

- عبارات خطر

- عبارات ايمني 
 
 

توضيحات عبارات خطر:

نماد حروفتوضيح
E- منفجره Explosiveتحت تأثير شعله، ضربه و يا اصطكاك منفجر مي‌شوند.
O_ اكسيد كننده Oxidantهنگام واكنش با ساير مواد حرارت زياد توليد مي‌كند
F_ آتش‌گير Flammableدر درجه حرارت هواي آزاد گرم شده آتش مي‌گيرد
T_ سمي Toxicبا علامت جمجمه و استخوان متقاطع مشخص مي‌شود
٭F_ شديداً آتش‌گير Extremely Flammableبخارات حاصل از مايعات و تماس آنها با شعله و جرقه مشتعل مي‌شوند
٭T_ بسيار سمي Very Toxicدر صورت تنفس، بلع يا نفوذ و جذب از طريق پوست خطر جدي دارد
C_ خورنده Corrosiveباعث تخريب بافت زنده و سبب سوختگي مي‌شوند
Xn_ زيان آور Harmfulخطر آن كمتر از ماده سمي مي‌باشد
XI_ التهاب‌آور Irritantباعث تحريك چشم، پوست، دستگاه تنفسي و .... مي‌شود

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤

مقدمه

بنام ایزد یکتا

درره امن تو پیش آری هم                     در ره بیم هم ایمن تو کنی

دنیای امروزوابستگی زیادی با صنعت و تولیدات صنعتی دارد طوری که به هر گوشه از محل کار و زندگی نگاه کنید تاثیر آن را خوا هید دید حتی بسیاری از مواد غذائی و پوشاک انسانها صنعتی است۰اما همین مورد که موجب رشد چشمگیر بشر در سالهای اخیر گردیده با خود حوادث و بیماریهای زیا دی را به همراه داشته است لذا امروزه ایمنی و بهداشت در جهت پیشگیری از حوادث و بیماریها ی شغلی نقش مهمی دارد .

این وبلاگ تلاش میکند تا با کمک دست اندر کا ران امر ایمنی وبهداشت سهم کوچکی در ارتباط با امر فوق ایفا نماید.

مدیریت وبلاگ - قا سم زاده

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤

 

این وبلاگ متعلق به نوا می باشد

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤