چک ليست انبار

عنوان مقاله : چک لیست بازدید از انبار ها

تعریف : انبار کالامکانی است که در آن یک یا چند نوع کالا یا مواد اولیه مختلف نگه داری می شود.

گروه بندی انبار ها برچسب نوع کالایی است که در آنها نگهداری می شود و به چهار گروه زیر تقسیم می گردند .

1-    انبار نگهداری فلزات و آهن آلات انواع پیچ و مهره ، میخ ، ...

2-    انبار نگهداری مواد جامد ، مانند چوب ، کاغذ ، پنبه ، فرش ، ...

3-    انبار نگهداری مواد شیمیایی .

4-    انبار لاستیک

تبصره : انبار مواد منفجره و محترقه که دارای شرایط اختصاصی مربوط به خود می باشد ، متأسفانه مشکل انبارداری و نگهداری مواد و کالا یکی از مشکلات عمده و خطرناک می باشد . عدم رعایت استاندارد ، بی توجهی به آئین نامه ایمنی انبار ها ، عدم آگاهی و آموزش

 ، نگهداری کالاهای مختلف در یک انبار بدون توجه به خطرات آنها ... انبارها را به مکانی خطرناک تبدیل کرده است .

بیشتر حریقهای بزرگ از انبار کردن نادرست مواد شروع می شوند و انبارداری نامناسب کمک زیادی به گسترش حریق می نماید .

رعایت اصول انبارداری و بازدید از انبارها بر اساس چک لیست موجود می تواند از حوادث احتمالی پیشگیری می نماید .

توضیحات : جواب بله ، رعایت اصول انبارداری در چارچوب آئین نامه

جواب خیر : عدم رعایت اصول انبارداری

جواب N/A : با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد .

   + روح اله قاسمزاده - ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/۱۳

چک ليست انبا ر

عنوان مقاله : چک لیست بازدید از انبار ها

تعریف : انبار کالامکانی است که در آن یک یا چند نوع کالا یا مواد اولیه مختلف نگه داری می شود.

گروه بندی انبار ها برچسب نوع کالایی است که در آنها نگهداری می شود و به چهار گروه زیر تقسیم می گردند .

1-    انبار نگهداری فلزات و آهن آلات انواع پیچ و مهره ، میخ ، ...

2-    انبار نگهداری مواد جامد ، مانند چوب ، کاغذ ، پنبه ، فرش ، ...

3-    انبار نگهداری مواد شیمیایی .

4-    انبار لاستیک

   + روح اله قاسمزاده - ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/۱۳

ادرس سايتها ی ايمنی

بنا م خدا 

لیست ادرس سایت و وبلاگهای ایمنی بهداشت و محیط زیست

1-     قاسمزاده- بهداشت حرفه ای www.nava-hse.persianblog.ir

2-     قلعه نوعی - بهداشت حرفه ایwww.ihs.net.ms

3-     بهداشت حرفه ای ساوه www.savehoh.blogfa.com

4-     بهداشت حرفه ای البرز www.alborzohu.blogfa.com

5-     ایمنی و بهداشت پتروشیمی www.npchse.net

6-     نیلو فر احمدی www.ergoensan.persianblog.ir

7-     محمد فام www.mohammadfam.blogfa.com

8-     اللهیاری www.azerbaijanhse.blogspot.com

9-     امیرنژاد www.safework.persianblog.ir

10- صفری www.nedasabz.blogfa.com

11- غلامی gholami58.blogfa.com

12- نورانwww.ghanon.persianblog.ir

13- بهداشت حرفه ای www.kg.blogfa.com

14- عباسیان www.abasian.blogfa.com

15- ایمنی و بهداشت www.Qhse.blogfa.com

16- ایمنی و بهداشت ومحیط زیست www.hse.blogfa.com

17- ایمنی و بهداشت ومحیط زیست www.head.blogfa.com

18- دانشگاه تهران www.iums.ac.ir

19- دانشگاه شیراز www.shc.sums.ac.ir

20- مرکز سلامت کار www.markazsalamat.persianblog.ir

21- پیام ایمنی www.safetymessage.com

22- بهداشت حرفه ای میبد www.meybodoh.blogfa.com

23- کاظمی www.kazemi53.blogfa.com

24- نوائیان www.hse.needs.it

25- بهداشت حرفه ای شبستر-دادور www.dadvar.blogfa.com

26- ایمنی – حاج حسینی www.safetyxp.persianblog.ir

27- یمنی و بهداشت –علی ابادی www.iranhse.persianblog.ir

28- بهداشت حرفه ای سبزوار www.sabzevar-ohs.blogfa.com

29- یمنی و بهداشت حرفه ای –کرمی www.safetyandhealth2.blogfa.com

30- انجمن بهداشت حرفه ای www.ohc.blogfa.com

 

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/۱۳

کد حمل و نقل

واژه نامه و کد های خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

طبقه یک ( 1 ) : ماده قابل انفجار

1-1      موادی با حجم انفجاری خطرناک

1-2      موادی که در حال حاضر پرتوافکنی داشته و با حجم انفجاری خطرناک

1-3      موادی که در حال حاضر هر دو خطر آتش سوزی و پرتوافکنی را داشته ، اما نه با یک حجم انفجاری خطرناک

1-4      خطر غیر قابل توجه

1-5      مواد غیر حساس با یک حجم انفجاری خطرناک

1-6 - مواد با حساسیت خیلی پایین با یک حجم انفجاری عادی

 

طبقه دو ( 2 ) : گاز ها

1-2- گازهای قابل اشتعال

2-2 گازهای غیر قابل اشتعال غیر سمی

3-2- گاز های سمی

 

طبقه سه (3) : مایعات قابل اشتعال

 

طبقه چهار ( 4 ) : جامدات قابل اشتعال

1-4- جامدات قابل اشتعال موادی با واکنش خود بخودی و جامدات قابل انفجار و غیر حساس

2-4- مواد با قابلیت احتراق خودبخودی

3-4- موادی که در تماس با آب گاز های قابل اشتعال آزاد می کند .

 

طبقه پنجم ( 5 ) : مواد اکسید کننده و پراکسید های آلی

1-5- عوامل اکسید کننده

2-5- پراکسیدهای آلی

 

طبقه ششم ( 6 ) : مواد سمی و عفونی

1-6- مواد سمی

2-6- مواد عفونی

 

 

طبقه هفت ( 7 ) : مواد رادیواکتیو

طبقه هشت ( 8 ) : مواد خورنده و سوزاننده

طبقه نه ( 9 ) : مواد متفرقه

 

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

-   بالاترین گروه ، گروه یک است با خطرات زیاد

-   گروه 2 خطر متوسط

-   گروه 3 خطر پایین

-   گروه بسته بندی اغلب در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در بخش اطلاعات حمل و نقل نشان داده می شود .

 

جدول اختصارات ایمنی کدهای خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

The Dot Hazzard Codes

مواد قابل انفجار

Explosive

1

گاز های قابل اشتعال

Flammable gas

2.1

گاز های غیر قابل اشتعال

Non – Flammable gas

2.2

گازهای سمی

Poisonous gas

2.3

مایع قابل اشتعال

Flammable Liquid

3

جامد قابل اشتعال

Flammable Solid

4.1

قابلیت احتراق خودبخودی

Spantaneously Combustible

4.2

خطرناک وقتی با آب تماس پیدا می کند

Dangerous When Wet

4.3

اکسید کننده

Oxidizer

5.1

پراکسید های آلی

Organic Peroxide

5.2

سمی بدور از مواد غذایی نگهداری شود

Poison – Keep Away From Food

6.1

موادعفونی

Infection Material

6.2

مواد رادیو اکتیو - پرتوزا

Radioactive

7

مواد خورنده و سوزاننده

Corrosive

8

مواد متفرقه یا سایر مواد

Miscellaneous

9

 

 

قاسم زاده ( کارشناس بهداشت حرفه ای )

   + روح اله قاسمزاده - ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/٦

کد حمل و نقل

واژه نامه و کد های خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

طبقه یک ( 1 ) : ماده قابل انفجار

1-1      موادی با حجم انفجاری خطرناک

1-2      موادی که در حال حاضر پرتوافکنی داشته و با حجم انفجاری خطرناک

1-3      موادی که در حال حاضر هر دو خطر آتش سوزی و پرتوافکنی را داشته ، اما نه با یک حجم انفجاری خطرناک

1-4      خطر غیر قابل توجه

1-5      مواد غیر حساس با یک حجم انفجاری خطرناک

1-6 - مواد با حساسیت خیلی پایین با یک حجم انفجاری عادی

 

طبقه دو ( 2 ) : گاز ها

1-2- گازهای قابل اشتعال

2-2 گازهای غیر قابل اشتعال غیر سمی

3-2- گاز های سمی

 

طبقه سه (3) : مایعات قابل اشتعال

 

طبقه چهار ( 4 ) : جامدات قابل اشتعال

1-4- جامدات قابل اشتعال موادی با واکنش خود بخودی و جامدات قابل انفجار و غیر حساس

2-4- مواد با قابلیت احتراق خودبخودی

3-4- موادی که در تماس با آب گاز های قابل اشتعال آزاد می کند .

 

طبقه پنجم ( 5 ) : مواد اکسید کننده و پراکسید های آلی

1-5- عوامل اکسید کننده

2-5- پراکسیدهای آلی

 

طبقه ششم ( 6 ) : مواد سمی و عفونی

1-6- مواد سمی

2-6- مواد عفونی

 

 

طبقه هفت ( 7 ) : مواد رادیواکتیو

طبقه هشت ( 8 ) : مواد خورنده و سوزاننده

طبقه نه ( 9 ) : مواد متفرقه

 

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

-   بالاترین گروه ، گروه یک است با خطرات زیاد

-   گروه 2 خطر متوسط

-   گروه 3 خطر پایین

-   گروه بسته بندی اغلب در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در بخش اطلاعات حمل و نقل نشان داده می شود .

 

جدول اختصارات ایمنی کدهای خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

The Dot Hazzard Codes

مواد قابل انفجار

Explosive

1

گاز های قابل اشتعال

Flammable gas

2.1

گاز های غیر قابل اشتعال

Non – Flammable gas

2.2

گازهای سمی

Poisonous gas

2.3

مایع قابل اشتعال

Flammable Liquid

3

جامد قابل اشتعال

Flammable Solid

4.1

قابلیت احتراق خودبخودی

Spantaneously Combustible

4.2

خطرناک وقتی با آب تماس پیدا می کند

Dangerous When Wet

4.3

اکسید کننده

Oxidizer

5.1

پراکسید های آلی

Organic Peroxide

5.2

سمی بدور از مواد غذایی نگهداری شود

Poison – Keep Away From Food

6.1

موادعفونی

Infection Material

6.2

مواد رادیو اکتیو - پرتوزا

Radioactive

7

مواد خورنده و سوزاننده

Corrosive

8

مواد متفرقه یا سایر مواد

Miscellaneous

9

 

 

قاسم زاده ( کارشناس بهداشت حرفه ای )

   + روح اله قاسمزاده - ۳:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/٢