انتخا ب فیلتر

جدول راهنمای انتخاب فیلترها ماسک ها تجهیزاتی هستند که شما را در برابر گازها ، بخارات ، گرد و غبار ، فیوم و میستها محافظت می کنند .آنها به فیلترهای مخصوص مجهز هستند که در برابر ذرات فیزیکی ، شیمیایی عمل محافظت را انجام می دهند.با توجه به نوع آلاینده نیز محیط کار ، فیلترهای گاز ، ذرات و یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایید . گاز فیلتر ها را در اشکال A-B-E-K ودر کلاس 3و2و1  موجود می باشند .فیلترهای ذرات با علامت P و با اعداد 3و2و1 مشخص می شوند .هرکدام از فیلتر ها با یک رنگ مشخصی قابل شناسایی می باشند .مثلاً فیلتر نوع A به رنگ قهوه ای، B طوسی ، E زرد، K سبز، P سفید و ...فیلترهای چند حالته بصورت AB ، BK و ABEK موجود می باشند.برای انتخاب فیلترهای مناسب شما به راهنمای انتخاب فیلتر ها را نیاز دارید که در این مقاله به آن اشاره می شود . فیلتر های Spasiani سریهای 104-103-102-101-100 و با ماسک از جنس پلی پروپین تولید و با استاندارد 1/148 EN مطابقت دارند .از فیلتر ماسکها در محل که میزان اکسیژن از 17 درصد کمتر نباشند استفاده نمایید.برای استفاده بهتر دستورالعمل پایین را مطالعه نمایید .برای انتخاب فیلتر مناسب به جدول مواد شیمیایی مراجعه نمایید که در آن جزئیات مواد شیمیایی، اثرات فیزیولوژیکی و نوع فیلتر های پیشنهادی درج شده است .       جدول کامل نام مواد ، فرمول ، نقطه جوش ، حد بو ، حد تماس ( بر حسب  و ppm ) پاسخ فیزیولوژیکی و انتخاب فیلتر می باشد.1-  نقطه جوش ترکیبات آلی در 65 به بالا با فیلتر نوع A و بخارات با نقطه جوش پایین تر از 65 با فیلتر های AX جذب می شود .2-    آستانه بو : نشان دادن کمترین غلظت بر حسب  که بوسیله بو قابل شناسایی می باشند.3-  حد آستانه مجاز : جدول حد آستانه مجاز که توسط ACGIH در سال  8-1997 تهیه شده ، برای هر ماده شیمیایی برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته برای کارگری که در معرض آن قرار داشته و اثرات قابل مشاهده ای ندارد ، نوشته شد .4-  پاسخهای فیزیولوژیکی ( توضیحات جدول ) : لیست کوتاهی از علائم اصلی از مسمومیتهای حاد و مزمن در جدول توضیح داده شد .5-    انتخاب فیلتر : در ستون مربوط به هرماده شیمیایی نوع فیلتر پیشنهادی نیز مشخص شده ؛                ** نشان می دهد که باید در هوای فشرده تازه استفاده کنند. 

   + روح اله قاسمزاده - ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٤

جدول انتخا ب فیلتر

جدول انتخاب فیلتر
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
استالدهید8/280002/02545محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردردAX
اسید استیک8/15/21025سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشودA
استیک اتر-----مراجعه به اتیل استاتA
استن5/565/475001188تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفسAX
استونیتریل1/81704067سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانیدA
استیلن84-2/657--خفگی**
آکوولئین5/5205/01/023/0تحریک چشمها ، دستگاه تنفسA
اکریلونیتریل3/771/823/4مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانیدAB
الیل کلراید6/4441/113تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیهAX
آمونیاک3/33-026/02517تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیزK
آمیل استات اِن148026/0100532تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، سرفه ، تهوعA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
آنیلین4/1840002/026/7صدمه به سیستم عصب مرکزی ، چشم ، غددA
ارسنیک---01/0سمیت بالا ، سرطانزا3P
ارسنیک تری اکسید---01/0سرطانزا3BP
ارسین55-84/005/016/0سردرد ، بیماری معدهB
ازبستوز کروسیدولیت---2/0-سرطانزائی تأیید شده3P
ازبستوز آموسیت---5/0-سرطانزائی تأیید شده3P
آزبستوز کریزوتیل---2-سرطانزائی تأیید شده3P
بنزن805/45/06/1سمی محرک مشکوک به سرطانزائیA
بنزیل بروماید198---سمی محرک چشمهاA
بنزیل کلراید179235/012/5تحریک غشاء چشمهاA
بریلیم2970--002/0صدمه به ششها مشکوک به سرطانزائی3P
برومین73/58329/01/066/0تحریک سیستم تنفس صدمه به پوستB
برمواستن136---تحریک چشم ، سمیA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
برموفرم5/14953005/02/5تحریک غشاء و باعث مرگ میشودA
برموتولوئن7/183---محرکA
برموتری فلورواتیلن5/2----سمی صدمه به کلیه کبد تهوعAX
بوتانن ( متل اتیل کتن) MEK57/797375/0200590محرک خواب آورA
بوتیل استات (n)126009/0150713مراجعه به آمیل استاتA
بوتیل الکل (n)5/11736/050152خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کبدA
بوتیل الکل (ter)5/99219100303خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کلیهA
کربن دی اکساید2/78--50009000خفگی ، سردرد ، گیجی و خواب آلودگی**
کربن دی سولفاید5/460243/01031سردرد و گیجی ، هذیان ناخوشیAX
کربن منوکسید191--2529سمیت بالا ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه3UP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
کربن تترا کلراید8/7660531سردرد ، ناخوشی صدمه به کبد، سرگیجهA
کلرین5/34-03/05/05/1خورنده و سوزاننده ، سمی ، محرک پوست ، خیز ریهB
کلرین دی اکسید9/93/01/028/0تحریک غشاءB
کلرواستن119-18/3تحریک چشمها3AP
کلرواستوفنون237102/005/032/0تحریک زیاد چشمها3AP
کلروبنزن7/13198/01046سمی برای سیستم عصب مرکزی ، سردردA
کلروبرمومتان8/6721002001060محرک ، خواب آور متیلن کلراید را ببینیدA
کلروفرم26/212501049خواب آور مشکوک به سرطانیAX
کلرونیتروپروپان134-210محرکA
کلروپیکرین1124/51/067/0تحریک چشمها ، بیماری معده ، ناخوشیA
کلروپون4/59-1036سمی برای سیستم عصب مرکزیAX
کلروسولفونیک اسید151---تحریک چشمها و بینی3BP
کرسول2000012/0522سوختگی پوستA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
cs-----تحریک چشمها3AP3BP
سیانوژن21-5001021تحریک غشاء ، سردرد ، تهوعB
سیانوژن کلراید1/1323/075/0سمی م محرک ، سیانوژن را ببینیدB
سیکلوهگزان7/8043/13001030تحریک پوستA
سیکلوهگزانول5/16140050206خواب آور، صدمه به کبد ، کلیه ، رگA
سیکلوهگزانون6/15548/025100خواب آورسبک محرکA
د-د-ت-07/5-1صدمه به سیستم عصب مرکزی3AP
دی کلرواتان5/83445100405محرکA
دی کلرو اتیل اتر5/17890529تحریک غشاء خیز ریهA
دی کلرواتیلن593358/0200793محرک و خواب آورAX
دی کلرومتان--50174متیلن کاراید را ببینیدAX
دی کلرو پروپن75-15/4محرک قویA
دی اتیل آمین5/550846/0515صدمه به چشمهاAK
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
دی متیل سولفات5/37-1/052/0سوختگی پوست ، ضعف مشکوک به سرطان ورم ملتحمه چشم فلجAX
دی متیل فرمامید8/1523001030محرک ، صدمه به کلیهA
دی متیل هیدرازین3/631201/0025/0محرک، مشکوک به سرطانK
دی اکسان101018/02590محرک غشاء ، صدمه به کلیهA
گرد و غبار----------3P
اتان172----خفگی**
اتانل آمین5/170333/535/7محرکAK
اتیل استات15/770196/04001440محرک غشاء ، خواب آور کم خونیA
اتیل الکل3/7834/010001880تحریک چشمها و تنفسA
اتیل برماید381489522سمی ، خواب آور ، ورم ملتحمه چشم ، مشکوک به سرطانAX
اتیل کلراید3/1221100264خواب آور ، محرک شش ( ریه ) و چشمهاAX
اتیل اتر6/3499/04001210محرکAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
اتیل بنزن-7/8100436تحریک غشاهاA
اتیلن دی آمین2/11748/01025-AK
اتیلن140-299---**
اتیلن اکساید7/1052018/1محرک بیماری ریه ، مشکوک به سرطانAX
فیومهای آتش ( )------3UP
فیومهای آتش ( )------3BP
فرمالدهید5/1947/13/037/0محرک ریه ، خیز ریه، مشکوک به سرطانAX
فرمیک اسید8/100045/05914خورنده ، سوزاننده و محرک غشاءA
فرئون-----خفگی ، خواب آور**
فورفوریل الکل171321040مسمومیت ، سمیت بالاA
فیوم------3P
فورفورال7/16124/029/7محرک ، صدمه به چشمهاA
گازولین ( بخارات )---30089آسیب به چشمهاA
هگزاکلرو سیکلوهگزان---5/0محرک ، آسیب به سیستم عصب مرکزی ، تشنج3AP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
هیدرازین5/113301/0013/0مسمومیت سیستمیک ، مشکوک به سرطانK
هیدروکربونها-65 ‹----A
هیدروژن برماید12666/639/9سمی افسردگیB
هیدروژن کلراید8/84-755/7صدمه به چشمها خواب آورB-E
هیدروژن سیانید7/259/07/45 سمیت بالاB
هیدروژن فلوراید4/19033/033/2سمی خورنده و سوزاننده ، محرکB
هیدروژن یوداید3/35----مراجعه به آیودین B
هیدروژن سولفاید4/60-0007/01014محرک ، سردرد ، سرفه ، سمیت زیادB
ایودین18491/01تحریک غشاهاB
آیرن پنتاکربونیل103-1/023/0-U
ایزو آمیل الکل1162/25100361محرک چشمها و تنفسA
ایزو بوتیلن9/6-96/54--خفگی ، خواب آورAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
ایزوسیانات------3AP
ایزوپروپیل الکل3/8048/7400983محرک چشمها ، خواب آورA
کتن56--5/086/0محرک ، خیز ریهAX
لیندان-----مراجعه به سیکلوهگزان-
مالئیک انهیدرید20284/125/01سوختگی پوست و چشمها ، خیز ریهA
جیوه ( بخارات)9/356--025/0تحریک غشاء3HgP
متان5/161-----**
متوکسی اتیل استات4/156288/0524تحریک چشمها صدمه به کبدA
متیل الکل5/6411/13200262صدمه به سیستم عصب مرکزی ، کلیه ، عصب نوری ، درماتیتAX
متیل بروماید56/38019/3محرک ، صدمه به عصب و رگهاAX
متیل کلراید7/23--50103خواب آور ، صدمه به چشمها کلیه ، قلب و سیستم اعصاب مرکزی**
متیل اتیل کتن5/797375/0200590محرک و خواب آورA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
متیل فرمات32500100256خواب آور محرک چشمها ، تنفسAX
متیل یوداید5/42-212مشکوک به سرطانAX
متیل کلراید8/3954050174صدمه به چشمها خواب آور سرگیجه مشکوک به سرطانAX
میست------P3
موستارددگان228---محرک قوی ، سرگیجهB
نیکل کربنیل4321/005/012/0-UP3
نیتریک اسید8675/022/5سمی خورنده و سوزاننده ، برونشیت و خیز ریهBP3
نیتروبنزن9/2100235/015سییانوز ، سردرد ، گیجی تهوعA
نیتروژن دی اکسید21236/5تحریک تنفس ، سرفه خیز ریهNOP3
نیتروگلیسیرین--05/046/0سردرد ، گیجی A
نیتروز ( گاز )----مراجعه به نیتروژن اکسایدNOP3
حشره کش ها------AP3
فسژن3/821/04/0محرک ، خیز ریه ، سمیت بالاB
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
فسفین5/87-028/03/042/0محرک ، کم خونی B
فسفروز اکسی کلراید105-1/063/0مراجعه به فسفرزپنتا کلرایدB
فسفرز پنتا کلراید8/166-1/085/0خطر جدی برای چشمها، محرکB
فسفرز تری کلراید2/74-2/01/1تحریک چشمها ، بینی و حلقB
فتالیک آنهیدرید295-11/6محرک غشاء هاAP3
پروپان41-1800---**
پروپیلن دی کلراید8/96-75347درماتیت، صدمه به کلیهA
پیریدین3/115009/0516خواب آور، محرک ، سر گیجهA
سدیم هیدروکسید---2خورنده و سوزاننده ، محرکP3
اسپری رنگ------AP1AP3
اَستیرن منومر14643/02085محرک چشمها ، خواب آورA
سولفوریک اسید3301-1-EP3
سولفورکلراید138-15/5محرک چشمها و تنفسBP3
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
سولفور دی اکساید10-17/122/5صدمه به چشمها و تنفسE
سولفور تری اکساید8/44---مراجعه به سولفور دی اکسایدEP3
تترا کلرواتان3/1462119/6سردرد ، درد معدهA
تترااتیل سرب198--1/0-AP3
تولوئن دی ایزوسیانات1182/3005/0036/0درماتیت ، اسپاسم ، برونشهاA
تولوئن4/11055/1750188مراجعه به بنزن A
تری کلرو اتان1/748/5423501910خواب آور، محرکA
تری کلرو اتیلن1/8734/150269درد معده سردرد A
تری فلورو متان163--10005600محرک ، خواب آور**
تربانتین ( روغن )160560100556سردرد ، محرکA
وینیل استات7336/01035تحریک پوست ، خواب آورA
وینیل کلراید4/13--513سرطانزاAX
وینیلیدین کلراید6/312000520مراجعه به وینیل کلرایدAX
گزیلن4/144348/0100434

ترجمه : روح اله قاسم زاده کارشناس بهداشت حرفه ای       www.msds326.persianblog.ir

شماره تماس : 09113512879                                        ghasem_326@yahoo.com 
مراجعه به بنزن
A
 

   + روح اله قاسمزاده - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٤