جدول انتخا ب فیلتر

جدول انتخاب فیلتر
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
استالدهید8/280002/02545محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردردAX
اسید استیک8/15/21025سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشودA
استیک اتر-----مراجعه به اتیل استاتA
استن5/565/475001188تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفسAX
استونیتریل1/81704067سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانیدA
استیلن84-2/657--خفگی**
آکوولئین5/5205/01/023/0تحریک چشمها ، دستگاه تنفسA
اکریلونیتریل3/771/823/4مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانیدAB
الیل کلراید6/4441/113تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیهAX
آمونیاک3/33-026/02517تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیزK
آمیل استات اِن148026/0100532تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، سرفه ، تهوعA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
آنیلین4/1840002/026/7صدمه به سیستم عصب مرکزی ، چشم ، غددA
ارسنیک---01/0سمیت بالا ، سرطانزا3P
ارسنیک تری اکسید---01/0سرطانزا3BP
ارسین55-84/005/016/0سردرد ، بیماری معدهB
ازبستوز کروسیدولیت---2/0-سرطانزائی تأیید شده3P
ازبستوز آموسیت---5/0-سرطانزائی تأیید شده3P
آزبستوز کریزوتیل---2-سرطانزائی تأیید شده3P
بنزن805/45/06/1سمی محرک مشکوک به سرطانزائیA
بنزیل بروماید198---سمی محرک چشمهاA
بنزیل کلراید179235/012/5تحریک غشاء چشمهاA
بریلیم2970--002/0صدمه به ششها مشکوک به سرطانزائی3P
برومین73/58329/01/066/0تحریک سیستم تنفس صدمه به پوستB
برمواستن136---تحریک چشم ، سمیA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
برموفرم5/14953005/02/5تحریک غشاء و باعث مرگ میشودA
برموتولوئن7/183---محرکA
برموتری فلورواتیلن5/2----سمی صدمه به کلیه کبد تهوعAX
بوتانن ( متل اتیل کتن) MEK57/797375/0200590محرک خواب آورA
بوتیل استات (n)126009/0150713مراجعه به آمیل استاتA
بوتیل الکل (n)5/11736/050152خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کبدA
بوتیل الکل (ter)5/99219100303خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کلیهA
کربن دی اکساید2/78--50009000خفگی ، سردرد ، گیجی و خواب آلودگی**
کربن دی سولفاید5/460243/01031سردرد و گیجی ، هذیان ناخوشیAX
کربن منوکسید191--2529سمیت بالا ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه3UP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
کربن تترا کلراید8/7660531سردرد ، ناخوشی صدمه به کبد، سرگیجهA
کلرین5/34-03/05/05/1خورنده و سوزاننده ، سمی ، محرک پوست ، خیز ریهB
کلرین دی اکسید9/93/01/028/0تحریک غشاءB
کلرواستن119-18/3تحریک چشمها3AP
کلرواستوفنون237102/005/032/0تحریک زیاد چشمها3AP
کلروبنزن7/13198/01046سمی برای سیستم عصب مرکزی ، سردردA
کلروبرمومتان8/6721002001060محرک ، خواب آور متیلن کلراید را ببینیدA
کلروفرم26/212501049خواب آور مشکوک به سرطانیAX
کلرونیتروپروپان134-210محرکA
کلروپیکرین1124/51/067/0تحریک چشمها ، بیماری معده ، ناخوشیA
کلروپون4/59-1036سمی برای سیستم عصب مرکزیAX
کلروسولفونیک اسید151---تحریک چشمها و بینی3BP
کرسول2000012/0522سوختگی پوستA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
cs-----تحریک چشمها3AP3BP
سیانوژن21-5001021تحریک غشاء ، سردرد ، تهوعB
سیانوژن کلراید1/1323/075/0سمی م محرک ، سیانوژن را ببینیدB
سیکلوهگزان7/8043/13001030تحریک پوستA
سیکلوهگزانول5/16140050206خواب آور، صدمه به کبد ، کلیه ، رگA
سیکلوهگزانون6/15548/025100خواب آورسبک محرکA
د-د-ت-07/5-1صدمه به سیستم عصب مرکزی3AP
دی کلرواتان5/83445100405محرکA
دی کلرو اتیل اتر5/17890529تحریک غشاء خیز ریهA
دی کلرواتیلن593358/0200793محرک و خواب آورAX
دی کلرومتان--50174متیلن کاراید را ببینیدAX
دی کلرو پروپن75-15/4محرک قویA
دی اتیل آمین5/550846/0515صدمه به چشمهاAK
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
دی متیل سولفات5/37-1/052/0سوختگی پوست ، ضعف مشکوک به سرطان ورم ملتحمه چشم فلجAX
دی متیل فرمامید8/1523001030محرک ، صدمه به کلیهA
دی متیل هیدرازین3/631201/0025/0محرک، مشکوک به سرطانK
دی اکسان101018/02590محرک غشاء ، صدمه به کلیهA
گرد و غبار----------3P
اتان172----خفگی**
اتانل آمین5/170333/535/7محرکAK
اتیل استات15/770196/04001440محرک غشاء ، خواب آور کم خونیA
اتیل الکل3/7834/010001880تحریک چشمها و تنفسA
اتیل برماید381489522سمی ، خواب آور ، ورم ملتحمه چشم ، مشکوک به سرطانAX
اتیل کلراید3/1221100264خواب آور ، محرک شش ( ریه ) و چشمهاAX
اتیل اتر6/3499/04001210محرکAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
اتیل بنزن-7/8100436تحریک غشاهاA
اتیلن دی آمین2/11748/01025-AK
اتیلن140-299---**
اتیلن اکساید7/1052018/1محرک بیماری ریه ، مشکوک به سرطانAX
فیومهای آتش ( )------3UP
فیومهای آتش ( )------3BP
فرمالدهید5/1947/13/037/0محرک ریه ، خیز ریه، مشکوک به سرطانAX
فرمیک اسید8/100045/05914خورنده ، سوزاننده و محرک غشاءA
فرئون-----خفگی ، خواب آور**
فورفوریل الکل171321040مسمومیت ، سمیت بالاA
فیوم------3P
فورفورال7/16124/029/7محرک ، صدمه به چشمهاA
گازولین ( بخارات )---30089آسیب به چشمهاA
هگزاکلرو سیکلوهگزان---5/0محرک ، آسیب به سیستم عصب مرکزی ، تشنج3AP
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
هیدرازین5/113301/0013/0مسمومیت سیستمیک ، مشکوک به سرطانK
هیدروکربونها-65 ‹----A
هیدروژن برماید12666/639/9سمی افسردگیB
هیدروژن کلراید8/84-755/7صدمه به چشمها خواب آورB-E
هیدروژن سیانید7/259/07/45 سمیت بالاB
هیدروژن فلوراید4/19033/033/2سمی خورنده و سوزاننده ، محرکB
هیدروژن یوداید3/35----مراجعه به آیودین B
هیدروژن سولفاید4/60-0007/01014محرک ، سردرد ، سرفه ، سمیت زیادB
ایودین18491/01تحریک غشاهاB
آیرن پنتاکربونیل103-1/023/0-U
ایزو آمیل الکل1162/25100361محرک چشمها و تنفسA
ایزو بوتیلن9/6-96/54--خفگی ، خواب آورAX
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
ایزوسیانات------3AP
ایزوپروپیل الکل3/8048/7400983محرک چشمها ، خواب آورA
کتن56--5/086/0محرک ، خیز ریهAX
لیندان-----مراجعه به سیکلوهگزان-
مالئیک انهیدرید20284/125/01سوختگی پوست و چشمها ، خیز ریهA
جیوه ( بخارات)9/356--025/0تحریک غشاء3HgP
متان5/161-----**
متوکسی اتیل استات4/156288/0524تحریک چشمها صدمه به کبدA
متیل الکل5/6411/13200262صدمه به سیستم عصب مرکزی ، کلیه ، عصب نوری ، درماتیتAX
متیل بروماید56/38019/3محرک ، صدمه به عصب و رگهاAX
متیل کلراید7/23--50103خواب آور ، صدمه به چشمها کلیه ، قلب و سیستم اعصاب مرکزی**
متیل اتیل کتن5/797375/0200590محرک و خواب آورA
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
متیل فرمات32500100256خواب آور محرک چشمها ، تنفسAX
متیل یوداید5/42-212مشکوک به سرطانAX
متیل کلراید8/3954050174صدمه به چشمها خواب آور سرگیجه مشکوک به سرطانAX
میست------P3
موستارددگان228---محرک قوی ، سرگیجهB
نیکل کربنیل4321/005/012/0-UP3
نیتریک اسید8675/022/5سمی خورنده و سوزاننده ، برونشیت و خیز ریهBP3
نیتروبنزن9/2100235/015سییانوز ، سردرد ، گیجی تهوعA
نیتروژن دی اکسید21236/5تحریک تنفس ، سرفه خیز ریهNOP3
نیتروگلیسیرین--05/046/0سردرد ، گیجی A
نیتروز ( گاز )----مراجعه به نیتروژن اکسایدNOP3
حشره کش ها------AP3
فسژن3/821/04/0محرک ، خیز ریه ، سمیت بالاB
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
فسفین5/87-028/03/042/0محرک ، کم خونی B
فسفروز اکسی کلراید105-1/063/0مراجعه به فسفرزپنتا کلرایدB
فسفرز پنتا کلراید8/166-1/085/0خطر جدی برای چشمها، محرکB
فسفرز تری کلراید2/74-2/01/1تحریک چشمها ، بینی و حلقB
فتالیک آنهیدرید295-11/6محرک غشاء هاAP3
پروپان41-1800---**
پروپیلن دی کلراید8/96-75347درماتیت، صدمه به کلیهA
پیریدین3/115009/0516خواب آور، محرک ، سر گیجهA
سدیم هیدروکسید---2خورنده و سوزاننده ، محرکP3
اسپری رنگ------AP1AP3
اَستیرن منومر14643/02085محرک چشمها ، خواب آورA
سولفوریک اسید3301-1-EP3
سولفورکلراید138-15/5محرک چشمها و تنفسBP3
نام مادهفرمولنقطه جوش حد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلتر
ppm
سولفور دی اکساید10-17/122/5صدمه به چشمها و تنفسE
سولفور تری اکساید8/44---مراجعه به سولفور دی اکسایدEP3
تترا کلرواتان3/1462119/6سردرد ، درد معدهA
تترااتیل سرب198--1/0-AP3
تولوئن دی ایزوسیانات1182/3005/0036/0درماتیت ، اسپاسم ، برونشهاA
تولوئن4/11055/1750188مراجعه به بنزن A
تری کلرو اتان1/748/5423501910خواب آور، محرکA
تری کلرو اتیلن1/8734/150269درد معده سردرد A
تری فلورو متان163--10005600محرک ، خواب آور**
تربانتین ( روغن )160560100556سردرد ، محرکA
وینیل استات7336/01035تحریک پوست ، خواب آورA
وینیل کلراید4/13--513سرطانزاAX
وینیلیدین کلراید6/312000520مراجعه به وینیل کلرایدAX
گزیلن4/144348/0100434

ترجمه : روح اله قاسم زاده کارشناس بهداشت حرفه ای       www.msds326.persianblog.ir

شماره تماس : 09113512879                                        ghasem_326@yahoo.com 
مراجعه به بنزن
A
 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۳