کد حمل و نقل

واژه نامه و کد های خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

طبقه یک ( 1 ) : ماده قابل انفجار

1-1      موادی با حجم انفجاری خطرناک

1-2      موادی که در حال حاضر پرتوافکنی داشته و با حجم انفجاری خطرناک

1-3      موادی که در حال حاضر هر دو خطر آتش سوزی و پرتوافکنی را داشته ، اما نه با یک حجم انفجاری خطرناک

1-4      خطر غیر قابل توجه

1-5      مواد غیر حساس با یک حجم انفجاری خطرناک

1-6 - مواد با حساسیت خیلی پایین با یک حجم انفجاری عادی

 

طبقه دو ( 2 ) : گاز ها

1-2- گازهای قابل اشتعال

2-2 گازهای غیر قابل اشتعال غیر سمی

3-2- گاز های سمی

 

طبقه سه (3) : مایعات قابل اشتعال

 

طبقه چهار ( 4 ) : جامدات قابل اشتعال

1-4- جامدات قابل اشتعال موادی با واکنش خود بخودی و جامدات قابل انفجار و غیر حساس

2-4- مواد با قابلیت احتراق خودبخودی

3-4- موادی که در تماس با آب گاز های قابل اشتعال آزاد می کند .

 

طبقه پنجم ( 5 ) : مواد اکسید کننده و پراکسید های آلی

1-5- عوامل اکسید کننده

2-5- پراکسیدهای آلی

 

طبقه ششم ( 6 ) : مواد سمی و عفونی

1-6- مواد سمی

2-6- مواد عفونی

 

 

طبقه هفت ( 7 ) : مواد رادیواکتیو

طبقه هشت ( 8 ) : مواد خورنده و سوزاننده

طبقه نه ( 9 ) : مواد متفرقه

 

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

-   بالاترین گروه ، گروه یک است با خطرات زیاد

-   گروه 2 خطر متوسط

-   گروه 3 خطر پایین

-   گروه بسته بندی اغلب در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در بخش اطلاعات حمل و نقل نشان داده می شود .

 

جدول اختصارات ایمنی کدهای خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

The Dot Hazzard Codes

مواد قابل انفجار

Explosive

1

گاز های قابل اشتعال

Flammable gas

2.1

گاز های غیر قابل اشتعال

Non – Flammable gas

2.2

گازهای سمی

Poisonous gas

2.3

مایع قابل اشتعال

Flammable Liquid

3

جامد قابل اشتعال

Flammable Solid

4.1

قابلیت احتراق خودبخودی

Spantaneously Combustible

4.2

خطرناک وقتی با آب تماس پیدا می کند

Dangerous When Wet

4.3

اکسید کننده

Oxidizer

5.1

پراکسید های آلی

Organic Peroxide

5.2

سمی بدور از مواد غذایی نگهداری شود

Poison – Keep Away From Food

6.1

موادعفونی

Infection Material

6.2

مواد رادیو اکتیو - پرتوزا

Radioactive

7

مواد خورنده و سوزاننده

Corrosive

8

مواد متفرقه یا سایر مواد

Miscellaneous

9

 

 

قاسم زاده ( کارشناس بهداشت حرفه ای )

   + روح اله قاسمزاده - ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/٦