آيين نامه ايمنی انبار

آئيــن نامه ايمنـي انبارهاي كالا

------------

تعاريف وگروه بندي

1- انباركالا مكاني است كه د ر آن يك يا چند نوع كالا يا مواد اوليه مختلف نگهداري ميشود.

2- گروه بندي انبارها برحسب نوع كالائي است كه د ر آنها نگهداري ميشود وبه چهار گروه به شرح زير تقـسيم ميگرد ند.

انبار گروه يك :

                      مكاني كه د ر آن كـالا وموادي كه نمي سوزنـد نگهـد ا ري مـيشوند  مانند ــ‌ آهــن آلات , پــروفـيل فـلزي,

                      ماشين آلات , موتور بد ون لاستيك وسوخت, انواع پيچ ومهره , ميــخ , سيمان ...

انبار گروه د و:

                     مكا ني كه د ر آن كـالا وموا د خـشك وزغــا لي  ما نند ــ چوب, كاغــــذ , پـنبه , محصـولات كشا ورزي

                     ( غـلات, حبوبات) , پا رچه , فـرش, وسايل برقي و كالاي مشابهي كه د ر صند وقهاي چوبي يا كارتنهاي

                      مقــوائي ولـفا ف بسته بنده شده با شند , نگهـد ا ري ميشوند.

انبار گروه سـه :

                    مكا ني كه د رآ ن كالا ومواد شيميا ئي ود ا روئي ومايعا ت قا بل ا شتعا ل ما نند نفـت ومشتقا ت آن, الكل ,

                    روغـنهاي حيواني, نباتي وخوراكي وصنعتي , پارا فـين مايع وجامد , داروهاي شيميا ئي وصنعتي ومـا نـند

                    آ نهـا نگهـد ا ري ميشوند.

انبار گروه چهار :

                    مكـاني كه د رآ ن كالاي لاستيكي وپلا ستيكي مانند روئي وتـوئي وسا يل نقـليه لاستيك وپلا ستيك ورق ,

                    ا شياء سا خته شد ه ا ز لاستيك , مواد خا م لا ستيك وپلا ستيك وظروف پلا سـتيكي وسا ير ا شياء ساخته

                    شده از آ نها نگهـد ا ري ميشوند.

تصرفها ي ا نبا ري برا سا س ميا نگـين با ر محتويا ت قا بـل ا حترا ق درهـرمتـر مربع زير بنا به چها ر گــروه تقـسيم بندي ميشوند:

1- ميا نگـين با ر 0 5 ــ 0   كـيلوگرم بـر متر مربع زيربنا      كــم خطــر  

2-     ً‌       ً     100 ــ‌ 50     ً             ً          ً       ً          متوسط خـطــر

3-     ً       ً    150 ــ 100    ً          ً         ً      ً         پــر خطـــر

4-    ً        ً  بيشتر از 150    ً            ً          ً        ً          بسيـار پر خطــر

مقــررا ت عـمــومــي:

n                              صاحب كالا ومواد ونماينده ا و د ر هـنگام تحويل كالا يا مواد به انبار موظف ا ست مشخصات كامل كالايا موا د خود را د ربرگه مخصوص شنا سنامه كالا يا مواد كه شا مل ا طلاعا تي ا ست د ر خصوص امكا ن آ تش گيري , ا نـفجار و ايجاد حواد ث مشا به كه سبب خسارت مالي يا صد مات ميگـرد د, با صحت قـيد كرده وذ يـل بـرگـه را امضاء وبه مسئول انبار تحويل دهـد. مسـئول ا نبار مكـلف ا ست براي كسب ا طمنيا ن, نظا رت لازم را درهنگام تحـويل گرفـتن كالا يا مواد معمول دارد.

 

n                              موقـعـيت سـا ختما نهـاي ا نبا ر اعـم ا ز قـسمت با ز وسر پوشيده بايد به گونه اي باشد تا وسا ئل نقـلـيه مــوتـوري وغـير موتوري مورد لزوم بتوانند بد ون برخورد با ما نع تا جلوي د رب ا نبا ر پيـش بروند.

n                              د ر داخل انبارها بايد به نسبت وسعت آن برحسب موا د هـواكش نصب شود تا هـواي انبار مـرتباً عـوض شود.

n                              محوطه داخل انبار وبار اندازها با يد ا ز پوشال, خا شاك, خـرده چوب وكاغـذ وساير مواد زا ئد قابل اشتعال پاك باشــد.

 

مقـر را ت اخـتصـــا صي:

            

n                              ا نبا رها ئي كه عـرض آ نها كمتر از 20 متـر است عـرض راهـرو داخل انبار نبايد از 5/1 متـر كمتر باشد.

n                              انبا رها ئي كه عـرض آ نها بيشتر از 20 متر باشد, عـرض راهـرو كمتر ا ز دو متر نخـواهـد بـود.

n                              چنا نچه ا نبار به وسائل مكا نيكي يا موتوري حمل ونقـل مجهز باشد راهـروهاي متناسب با عـبور وسا يل مـزبور منـظور خواهـد گـرد يد.

n                              راهـروي طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كالابوده وبا رنگ سفـيد از د و طرف خط كشي ومشخص شد ه با شد.

n                              كـليه كا ركنا ن ا نبا رها با يد آموزشهاي مربوط به ايمني و آ تش نشا ني را فــرا گـيرند وگواهـينـا مـه مـقـد مـا تي آ موزش ا يمني وآ تش نشا ني را د ريافـت دا رند.

n                              انبارها با يد با توجه به ا مكانات محل مجهز به وسا يل ارتبا طي كا في با شـند.

n                              وسا يل مـوتوري مخصوص رفـت وآ مـد د ر دا خل ا نبا رها ( ليـفـتراك ...) بايد مجهز به كپسول اتش نشاني مناسب باشد.

n                              كپسول آتش نشاني بايد د ر نقا طي قـرارداده شوند كه از حـرارت ونور آ فـتا ب وبرف و باران مصـون با شند.

n                              د رهـر انبار بايد حـدا قـل يك جعبه كمكهاي اوليه بامحتويات لازم نصب وشماره تـلفـن د رمانگاه , آ تش نـشا ني باخط د رشت وخوا نا د ر كناركـليه تلفـنهاي دا خل ا نبا ر نصب گرد د.

n                              د ر ا طرا ف با را نـد ا ز وا نبار با يد روشنا ئي منا سب پيـش بيني شـود.

n                              آتش زد ن چوب , تخته وكاغـذ باطله ونظا ير آنها د ر  داخل انبارها مطلقاً ممنـوع است.

n                              هـمه روزه مقــا رن با تعـطيلي ا نبار, با يد تمام محـوطه ا نبا رها از نظر ا يمني بوسيله مسئول انبار بطور د قـيق با زد يد ونتيجه د ر د فـتر مخصوص ثبت گـرد د.

n                              ا ســتعـما ل د خا نيا ت د ر محــوطه د ا خـل و خـا رج ا نبــا ر مطلـقاً ممــنوع ا سـت. عـــلا ئم هـشــد ا ر دهــنده « ا ستعما ل د خا نيا ت مـطلقـاً ممـنوع » با يد به تعـداد كافي و د ر معـرض د يد كا ركنان ومراجعان نصب شود.

n                              در صورتي كه كف انبار فاقـد شيب وآبرو باشد بايد كالاحدا قـل 5 سانتي متر با سطح زمين فا صله داشته با شد.

n                              فاصله بين انبا رهاي محصورومسقـف با د يوا رهاي مجاور از هـر چهار طرف نبايد كمتر از شــش متر با شــد وا يـن فاصله بايد از هــرنوع كالا , خالي نگهداري شود بنـحوي كه خود روهاي آتش نشاني بتوانند ا نبــا ر را بـه آ سا نـي د ور بزنند .

n                              بين سقـف ا نبا رو مرتـفـع ترين نقـطه كالاي چـيده شده با يد به شرح زير فا صله وجود دا شته با شد:

      الف: ا گـر ا رتفاع كالاي چيد ه شده از 5/4 متر بيشتر باشد فاصله تا سقـف 5/1 متر .

       ب :   ً                ً               ً  بين 60/2 تا 5/4 متر باشد فاصله تا سقـف يك متر.

       ج :    ً               ً               ً كمتر از 60/2 متر باشد فاصله تا سقـف 40 سانتــي متر.

n                              در انبارهائي كه عـرض آن كمتر از 35 متـر باشد حد ا كـثر سطــح ا شـغا ل شده د رهـر قـسمت كالا 250 متــرــ مربع وفاصله آن با قـسمت د يگـر يـك متر باشد.

n                              ا گـر عـرض انبار 35 متر وبيشتر باشد حداكثرسطح اشغال شده د ر هـر قـسمت كالا 1000 متر مربع وفاصله آن با قـسمت د يگــر حد ا قـل د و متر خواهـد بود .

n                              فا صله بين كالا تا د يوا ر ا نبا ر حـد ا قـل 60 سا نتيمتر خواهـد بود.

 

مقـررا ت ا ختصا صي ا نبارها ي گــروه 1 و 2

      د ر مـوقع چيد ن آهــن آلات د ر انبار هاي گـــروه 1 , بايد د قـت و مراقـبت كامل به عـمل آ يـــد كه به هـيچ وجـه 

      خطـــرغـلـتيد ن وا فـتاد ن قطعا ت د ر بين نبا شد , كالا هاي ا نبا ر گــروه يك را مي توان با رعا يت مقـــررات

      مربوط به كالا هاي مزبور د ر انبار هاي گــروه 2 نگهــد ا ري كرد.

مقـررا ت ا ختصا صي ا نبا رها ي گــروه 3 و 4

n                             

/ 0 نظر / 130 بازدید