کد حمل و نقل

واژه نامه و کد های خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

طبقه یک ( 1 ) : ماده قابل انفجار

1-1      موادی با حجم انفجاری خطرناک

1-2      موادی که در حال حاضر پرتوافکنی داشته و با حجم انفجاری خطرناک

1-3      موادی که در حال حاضر هر دو خطر آتش سوزی و پرتوافکنی را داشته ، اما نه با یک حجم انفجاری خطرناک

1-4      خطر غیر قابل توجه

1-5      مواد غیر حساس با یک حجم انفجاری خطرناک

1-6 - مواد با حساسیت خیلی پایین با یک حجم انفجاری عادی

 

طبقه دو ( 2 ) : گاز ها

1-2- گازهای قابل اشتعال

2-2 گازهای غیر قابل اشتعال غیر سمی

3-2- گاز های سمی

 

طبقه سه (3) : مایعات قابل اشتعال

 

طبقه چهار ( 4 ) : جامدات قابل اشتعال

1-4- جامدات قابل اشتعال موادی با واکنش خود بخودی و جامدات قابل انفجار و غیر حساس

2-4- مواد با قابلیت احتراق خودبخودی

3-4- موادی که در تماس با آب گاز های قابل اشتعال آزاد می کند .

 

طبقه پنجم ( 5 ) : مواد اکسید کننده و پراکسید های آلی

1-5- عوامل اکسید کننده

2-5- پراکسیدهای آلی

 

طبقه ششم ( 6 ) : مواد سمی و عفونی

1-6- مواد سمی

2-6- مواد عفونی

 

 

طبقه هفت ( 7 ) : مواد رادیواکتیو

طبقه هشت ( 8 ) : مواد خورنده و سوزاننده

طبقه نه ( 9 ) : مواد متفرقه

 

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

-   بالاترین گروه ، گروه یک است با خطرات زیاد

-   گروه 2 خطر متوسط

-   گروه 3 خطر پایین

-   گروه بسته بندی اغلب در برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) در بخش اطلاعات حمل و نقل نشان داده می شود .

 

جدول اختصارات ایمنی کدهای خطرات بخش حمل و نقل شیمیایی

 

The Dot Hazzard Codes

مواد قابل انفجار

Explosive

1

گاز های قابل اشتعال

Flammable gas

2.1

گاز های غیر قابل اشتعال

Non – Flammable gas

2.2

گازهای سمی

Poisonous gas

2.3

مایع قابل اشتعال

Flammable Liquid

3

/ 0 نظر / 13 بازدید