جدول انتخا ب فیلتر

جدول انتخاب فیلترنام مادهفرمولنقطه جوشحد آستانه بو حد تماس مجازپاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )نوع فیلترppmاستالدهید8/280002/02545محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردردAXاسید استیک8/15/21025سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشودAاستیک اتر-----مراجعه به اتیل استاتAاستن5/565/475001188تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفسAXاستونیتریل1/81704067سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانیدAاستیلن84-2/657--خفگی**آکوولئین5/5205/01/023/0تحریک چشمها ، دستگاه تنفسAاکریلونیتریل3/771/823/4مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانیدABالیل کلراید6/4441/113تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیهAXآمونیاک3/33-026/02517تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیزK
/ 0 نظر / 43 بازدید